Vetlanda
Huvudmeny
Lyssna

Utomhusluft

Luftkvaliten i Vetlanda kommun är god och kontrollas genom beräkningar och mätningar. Sedan i början av år 2013 ingår kommun i ett samverkansområde för kontroll av luftkvalitet i Jönköpings län. Huvudman för samverkansområdet är Jönköpings läns luftvårdsförbund.

Luften i städerna innehåller exempelvis kvävedioxid, partiklar och bensen. Föroreningarna kommer både från utsläpp på kontinenten och i vår närhet, exempelvis från industrianläggningar, fordon och uppvärmning av hus. Många människor kan drabbas av sjukdomar och besvär till följd av dålig luft.

Hur mäts luftkvalitet?

Regeringen har satt upp miljökvalitetsnormer, det vill säga gränser för hur stor mängd föroreningar det får finnas i utomhusluften. Normerna är till för att skydda människors hälsa och miljön.

Alla kommuner har skyldighet att kontrollera att miljökvalitetsnormerna inte överskrids. Det kan till exempel ske genom mätning eller genom att göra en beräkning. Beräkningarna baseras på mängd trafik, hastighetsbegränsningar, väderinformation, bakgrundshalter samt hur gatorna fysiskt ser ut, det vill säga bredd på gatan och höjd på intilliggande byggnader. Visar beräkningen att värdet ligger nära eller överskrider miljökvalitetsnormen är kommunen skyldig att mäta halten luftföroreningar. Om värdena överskrids ska det rapporteras till Naturvårdsverket och länsstyrelsen.

Luften i Vetlanda kommun

Mätning och beräkning sker för hela kommunen och utförs i områden där det är sannolikt att kommunens invånare exponeras för de högsta koncentrationerna. I Vetlanda kommun utvärderas luften till största del genom beräkningar. Senaste mätningen av luftkvaliteten genomfördes i centrala Vetlanda under år 2014. Mätstationen var då placerad ovanför stadshusets entré.

De beräkningar och mätningar som hittills gjorts i kommunen visar att luften inte innehåller föroreningsnivåer som ligger över gällande miljökvalitetsnormer.

Kontakt

Jeanette Toll

Jeanette Toll

Miljöinspektör
MoB Adm personal, Miljö och byggförvaltning
Telefon: 0383-971 85, 070-586 71 85
jeanette.toll@vetlanda.se

Senast uppdaterad 2016-11-18

Synpunkt Vetlanda