Vetlanda
Huvudmeny
Hem
Lyssna

Kvalitet i fritidshemmen

Tillsammans med skolan bidrar fritidshemmen till elevernas allsidiga utveckling och lärande. För att hålla hög kvalitet har fritidshemmen tre målområden.

Fritidshemmen kompletterar skolan tidsmässigt genom att ta emot elever under den del av dagen då de inte vistas i skolan och under loven. Innehållsmässigt kompletterar fritidshemmen skolan genom att ge eleverna andra erfarenheter och kunskaper än de får i skolan.

Fritidshemmens tre målområden

Fritidshemmen jobbar kontinuerligt med

  1. samverkan
  2. demokrati och värdegrund samt
  3. lärande och kunskaper.

Både du och ditt barn ska känna sig trygga och delaktiga och veta vilka mål och syften som finns. Vetlanda kommun jobbar för att eleverna på fritidshemmen bland annat ska utveckla sina förmågor i att pröva sina idéer, lösa problem, samarbeta och kommunicera. Målen i sin helhet kan du läsa i dokumentet Mål för fritidshemmenPDF.

Detta styr fritidshemmet

Fritidshemmet regleras i skollagen, kapitel 1-6 samt 14. Vid sidan av skollagen är läroplanen det viktigaste styrdokumentet, men även de allmänna råden för fritidshem ger stöd och vägledning.

Elever med behov av särskilt stöd

Om ditt barn behöver särskilt stöd och hjälp får barnet det i samråd med elevhälsoteamet på skolan. Det finns särskilda rutiner för detta som du kan läsa mer om i kommunens riktlinjer för barn- och elevhälsaPDF.

Arbete mot kränkande behandling

I fritidshemmens uppdrag ingår att arbeta förebyggande och främjande mot diskriminering och kränkande behandling. Varje år gör skolorna en plan där fritidshemmen ingår. Du hittar planen på hemsidan för ditt barns skola.

Kontakt

Sofia Rinaldo

Sofia Rinaldo

Administratör
BU Kansliet, Barn och Utbildning
Telefon: 0383-972 77
Sofia.Rinaldo@vetlanda.se

Senast uppdaterad 2016-11-02

Synpunkt Vetlanda