Vetlanda
Huvudmeny
Lyssna

Ärendelista kommunfullmäktige

Ärendelista vid sammanträde med kommunfullmäktige onsdagen den
19 april 2017 klockan 18.30 i kommunfullmäktiges sessionssal.

Sammanträdet direktsänds via webb-TV. 

Allmänhetens frågestund

Före sammanträdet hålls även en frågestund där allmänheten inbjuds att ställa frågor om kommunens verksamhet till kommunfullmäktiges ledamöter.

Frågor ska lämnas in till kommunkansliet eller till fullmäktiges ordförande senast måndag klockan 12.00 samma vecka som fullmäktigesammanträdet. Frågeställaren kan antingen själv läsa upp sin fråga eller få den presenterad av presidiet via den tekniska utrustningen. Frågeställaren måste dock närvara när frågan besvaras.

Efter att ett svar lämnats begränsas antalet anföranden til två anföranden om längst två minuter per talare.

Ärenden

 1. Delgivningar
 2. Information om Kommunens Kvalitet i Korthet (KKiK) samt redovisning av
  Synpunkt Vetlanda
 3. Information från barn- och utbildningsförvaltningen
 4. Rapportering från socialnämnden om ej verkställda beslut
 5. Rapportering från vård- och omsorgsnämnden om ej verkställda beslut
 6. Svar på motion om hundrastgård
 7. Marksanering Skyttemossen/Vildvinet
 8. Mellangårdens ladugård
 9. Policy avseende samråd för vindkraftsetableringar enligt tillståndsprocessen
 10. Detaljplan för del av Östanå 3:1, Snickarvägens förlängning
 11. Överenskommelse om samverkan mellan kommunerna i Jönköpings län och Region Jönköpings län kring barns och ungas psykiska, sociala och fysiska hälsa samt Handlingsplan för länsövergripande samverkan kring barns och ungas psykiska, sociala och fysiska hälsa
 12. Ombudget från 2016 till 2017
 13. Redovisning av ej slutförda motioner
 14. Valärende

Kontakt

Kristina Odelberg

Kristina Odelberg

Administrativ chef
Kommunkansli, Kommunledningsförvaltning
Telefon: 0383-971 64
Kristina.Odelberg@vetlanda.se

Senast uppdaterad 2017-04-07

Synpunkt Vetlanda