Vetlanda
Huvudmeny
Lyssna

Ärendelista kommunstyrelsen

Ärendelista vid sammanträde med kommunstyrelsen onsdagen den 7 juni 2017 klockan 14.00 i kommunstyrelsens sammanträdesrum.

Offentlig del

 1. Information om Vetlandafesten
 2. Avtal med Jönköpings läns luftvårdsförbund om övervakning av luftkvalitén i Jönköpings län 2018-2021
 3. Detaljplan för del av Brunnsgård 6:2, Hammargatan, Vetlanda
 4. Planprogram för del av Tjustkulle 1:2, Vetlanda
 5. Redovisning av intern kontroll 2016 - kultur- och fritidsnämnden och HR-kontoret
 6. Intern kontrollplan 2017 - HR-kontoret
 7. HR-strategi 2017-2020
 8. Fullmakt att attestera fakturor 2017
 9. Bokslutsprognos per den 30 april 2017
 10. Yttrande över förslag till Regional handlingsplan för det alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobaksförebyggande arbetet 2017-2021
 11. Yttrande över Jönköpings kommuns bostadsförsörjningsprogram
 12. Yttrande över Lantmäteriets yttrande över Vetlanda kommuns ansökan om att inrätta kommunal lantmäterimyndighet
 13. Anmälan av utskottsprotokoll (delegationsbeslut)
 14. Delgivningar och ev. ytterligare ärenden

Icke offentlig del

15. Svar på motion om bredband till lågpris
16. Mål och budget 2018-2020 inklusive vision samt investeringsplan 2018-2022
17. Höglandets samordningsförbund - beslut om ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2016
18. Höglandets kommunalförbund - beslut om ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2016
19. Höglandets räddningstjänstförbund - beslut om ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2016 samt godkännande av årsredovisning
20. Godkännande av årsredovisning 2016 samt beviljande av ansvarsfrihet för direktion för Mediacenter Jönköpings län
21. Fastighetsförvärv - Vetlanda Snickaren 5
22. Bolagsordning för Sävsjö Biogas AB samt ändring av bolagets namn
23. Namnbyte Höglandets kommunalförbund samt ändring i förbundsordningen
24. Taxor för bad
25. Ev. ytterligare ärenden 

Kontakt

Kristina Odelberg

Kristina Odelberg

Administrativ chef
Kommunkansli, Kommunledningsförvaltning
Telefon: 0383-971 64
Kristina.Odelberg@vetlanda.se

Senast uppdaterad 2017-05-31

Synpunkt Vetlanda