Vetlanda
Huvudmeny
Lyssna

Ärendelista vård- och omsorgsnämnden

Ärendelista vid sammanträde med vård- och omsorgsnämnden torsdagen den 30 mars 2017 i kommunstyrelsens sessionssal, Stadshuset.

 

Allmänheten inbjuds till frågestund kl. 17-18 i Hörsalen, Vetlanda bibliotek.

Ärenden

 1. Upprop
 2. Val av justeringsperson
 3. Fastställande av dagordning/ärenden
 4. Delgivningar/beslut/meddelanden
 5. Anmälan av protokoll
 6. Verksamhetsberättelse 2016 inkl. verksamhetsplan 2017 Kvarngården
 7. Patientsäkerhetsberättelse 2016 och plan för vårdgivare 2017 Kvarngården
 8. Patientsäkerhetsberättelse gällande den kommunala hälso- och sjukvården 2016
 9. Anmälan av ordförandebeslut
 10. Individärende
 11. Utvärdering av IDA-programmet
 12. Kvalitetspris Vård- och omsorgsförvaltningen - revidering
 13. Internkontroll 2016 VO - uppföljning och redovisning
 14. Internkontrollplan 2017 VO
 15. Kontaktpolitiker - information från kontaktpolitikerbesök m.m.
 16. Information från förvaltningen
 17. Bokslutsprognos per februari 2017 VO
 18. Budget 2018 VO - investeringsäskanden och behovsförändringar
 19. Äldreboende Kvarngården
 20. Fördelning av arbetsmiljöuppgifter
 21. Avtal om sammanhållen  journalföring och personuppgiftsbiträdesavtal
 22. Ansökan om statsbidrag för verksamhet med Personliga ombud
 23. Anmälan av delegationsbeslut
 24. Ev. övriga ärenden/frågor/information

Kontakt

Monica Danielsson

Monica Danielsson

Nämndsekreterare
Vård och Omsorgsförvaltning
VO Ledning och Stab
Telefon: 0383-972 03, 070-668 73 61
monica.danielsson@vetlanda.se

Senast uppdaterad 2017-03-24

Synpunkt Vetlanda