Vetlanda
Huvudmeny
Lyssna

Bekämpningsmedel

Vid yrkesmässig spridning av kemiska bekämpningsmedel behövs ibland tillstånd sökas eller en anmälan göras. I vissa fall krävs det också särskild utbildning.  

Hantering och spridning av kemiska bekämpningsmedel innebär risk för människors och djurs hälsa både genom direktkontakt samt att de sprids i luft och till vatten. Därför är det viktigt att först undersöka och avväga om det finns alternativa och mer miljövänliga metoder innan man väljer att sprida. I broschyren ”Släpp in naturenPDF” finns tips på alternativa metoder men även vad den som väljer att sprida bör tänka på.

Miljö- och byggförvaltningens bedömning när det gäller spridning av kemiska bekämpningsmedel är att de i det flesta fall finns alternativa metoder för att bekämpa ogräs. Miljö- och byggförvaltningen är därför mycket restriktiv med att bevilja tillstånd för kemisk bekämpning.

Skyddsavstånd ska iakttas till vattentäkter, sjöar, vattendrag, omgivande mark och annans egendom. Viktigt att tänka på är också att bekämpning på asfaltsytor innebär att bekämpningsmedlen rinner ut i dagvattenbrunnar och därefter ut i närmsta sjö eller vattendrag.

Anmälan

En anmälan om spridning av kemiska bekämpningsmedelPDF ska göras till miljö- och byggnämnden senast fyra veckor före den dag då spridningen avses påbörjas.

Anmälan behöver göras vid spridning på:

 • banvall
 • vägområden, för att förhindra spridning av särskilda växtarter som omfattas av föreskrifter om bekämpning som Statens jordbruksverk har meddelat
 • inom områden som inte omfattas av krav på tillstånd och som har en sammanhängande area överskridande 1 000 kvadratmeter där allmänheten får färdas fritt.

Tillstånd

En ansökan om tillstånd för spridning av kemiska bekämpningsmedelPDF krävs för yrkesmässig spridning:

 • på tomtmark för flerfamiljshus
 • på gårdar till förskolor och skolor eller allmänna lekplatser 
 • i parker och trädgårdar dit allmänheten har tillträde 
 • inom idrotts- och fritidsanläggningar 
 • vid planerings- och anläggningsarbeten 
 • på vägområden samt på grusytor och andra mycket genomsläppliga ytor

Spridning inom skyddsområde för vattentäkt

En ansökan om tillstånd för spridning av bekämpningsmedel inom skyddsområde för vattentäktPDF ska lämnas till miljö- och byggnämnden. En kopia på sprutjournal ska skickas till miljö- och byggförvaltningen senast första december det år som besprutningen sker. 

Utmärkning av områden

Den som avser att sprida bekämpningsmedel där allmänheten får färdas fritt ska sätta upp anslag en vecka före spridningen med följande innehåll:

 • karta över spridningsområdet
 • namn, adress och telefonnummer till den som utför spridningen
 • avsikt med spridningen, spridningsmetod och beräknad tidpunkt för spridningen samt var ytterligare upplysningar kan fås

Vid olyckor

Vid olyckor i samband med spridning då större mängd bekämpningsmedel läckt ut eller kan befaras läcka ut ska räddningstjänsten underrättas.

Om sjö, vattendrag eller vattentäkt förorenats eller befaras förorenas ska miljö- och byggnämnden underrättas.

Om ett markområde blivit oavsiktligt besprutat eller blivit förorenats genom vindavdrift eller felaktig hantering ska ägaren eller motsvarande underrättas.

Kontakt

Cecilia Karmetun

Cecilia Karmetun

Miljöinspektör
MoB Adm personal, Miljö och byggförvaltning
Telefon: 0383-971 93, 070-355 71 93
cecilia.karmetun@vetlanda.se

Senast uppdaterad 2017-04-19

Synpunkt Vetlanda