Vetlanda
Huvudmeny
Hem
Lyssna

Ansök om stöd och insatser

Du som behöver särskild hjälp på grund av en funktionsnedsättning erbjuds olika former av stöd från samhället.

Det finns två lagar som reglerar stödet:

  • Socialtjänstlagen, SoL
  • Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade, LSS

Målet med SoL är att tillgodose behov så att du uppnår skälig levnadsnivå medan LSS-lagen ska tillgodose behov så att du uppnår goda levnadsvillkor. Stödet som ges ska stärka dina möjligheter att leva ett självständigt liv.

Följande bistånd kan bli aktuella enligt SoL

Matdistribution

För dig som har svårigheter att själv laga mat kan hemtransport av färdiglagad mat beviljas. Behöver du hjälp att värma din mat kan du få hemtjänst till detta.

Daglig verksamhet

Vård- och omsorgsförvaltningen erbjuder efter behovsprövning dagverksamheter med tillgång till aktiviteter och träning utifrån dina individuella behov. 

Telefonservice

Känner du dig otrygg i din egen bostad på grund av försämrat hälsotillstånd så kan du beviljas telefonservice. Personal från vård- och omsorgsförvaltningen ringer upp dig på överenskomna tider för att höra hur du har det eller för att bara prata en stund. 

Hemtjänst

Behöver du hjälp i hemmet kan du beviljas bistånd för sådant som du inte klarar på egen hand. Det kan gälla såväl praktiska hushållsgöromål som personlig omvårdnad och socialt stöd där behovet inte kan ges på annat sätt. 

Avlösning

För att ge anhöriga avlösning i omvårdnadsarbetet och underlätta för dig att bo kvar hemma finns möjlighet till vistelse på korttidsboende under en begränsad tid.

Särskilt boende

När behovet av vård och omsorg är så omfattande att det inte längre kan ges i ditt egna hem kan ett särskilt boende bli aktuellt. Begreppet särskilt boende är ett samlingsnamn på olika typer av bostäder som exempelvis äldreboenden och gruppboenden.

Söker du stöd enligt LSS sker prövningen i två steg. Först fastställs om du tillhör någon av de tre personkretsarna som lagen avser. Därefter prövas om du har rätt till den sökta insatsen. 

Vem kan få stöd enligt LSS?

Stöd enligt LSS kan ges till följande personkretsar

  • personer med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd
  • personer med betydande och bestående begåvningsmässigt funktionshinder efter hjärnskada i vuxen ålder
  • personer som till följd av andra stora och varaktiga funktionshinder, som uppenbart inte beror på normalt åldrande, har betydande svårigheter i den dagliga livsföringen och omfattande behov av stöd och hjälp.

Följande insatser kan sökas enligt LSS

Rådgivning och annat personligt stöd

Insatsen råd och stöd är ett komplement till de insatser som sjukvården erbjuder till exempel i form av habilitering och rehabilitering.

Personlig assistans

Personlig assistans finns att söka för dig som är under 65 år och har en stor funktionsnedsättning som innebär ett omfattande behov av stöd och hjälp.

Behöver du personlig assistans för dina grundläggande behov mer än 20 timmar per vecka söker du om assistansersättning hos Försäkringskassan. Är behovet mindre än 20 timmar per vecka är det kommunen som prövar din ansökan.   

Ledsagarservice

Har du en funktionsnedsättning som gör att aktiviteter på egen hand inte är möjliga så kan du beviljas ledsagarservice. Ledsagarservice innebär hjälp att komma ut på vardagliga fritidsaktiviteter utanför hemmet. Insatsen är kostnadsfri, men du står för dina egna  omkostnader i samband med aktiviteter.

Kontaktperson

En kontaktperson är en vän/medmänniska som kan dig råd i vardagssituationer, följa med på fritidsaktiviteter, besöka dig i hemmet och hjälpa dig att minska din isolering.

Avlösarservice i hemmet

Avlösarservice i hemmet gör det möjligt för anhöriga att få avlösning i omvårdnaden och möjlighet till egna aktiviteter utanför hemmet.

Korttidsvistelse utanför det egna hemmet

Syftet med korttidsvistelse är att du som har en funktionsnedsättning ska kunna få rekreation och miljöombyte samt att dina anhöriga ska få avlösning. Korttidsvistelse kan ske i korttidsboende, i en annan familj eller på annat sätt.

Korttidstillsyn för barn över 12 år

För barn över tolv år med omfattande funktionsnedsättning finns korttidstillsyn före och efter skoldagen samt under skolloven när föräldrarna studerar eller förvärvsarbetar. Insatsen ges dock längst fram till det att du gått ut gymnasiet.

Boende i familjehem eller i bostad med särskild service för barn och ungdomar

De barn och ungdomar som genom sin omfattande funktionsnedsättning inte kan bo hos sina föräldrar kan bo i annan familj, så kallat familjehem, eller i bostad med särskild service.

Bostad med särskild service eller särskilt anpassad bostad för vuxna

Boende med särskild service kan utformas på olika sätt. De vanligaste formerna är gruppbostad och servicebostad. Förutom personlig omvårdad och praktisk hjälp i hemmet ingår även fritid som en viktig del i boendet.

Med särskild anpassad bostad för vuxna avses en anpassad lägenhet som anvisas av kommunen. I denna insats ingår inget stöd såsom personlig omvårdnad eller praktisk hjälp.

Daglig verksamhet

Daglig verksamhet är en sysselsättningsform för dig i yrkesverksam ålder som inte har arbete eller utbildar dig och tillhör personkrets 1 eller 2.

Individuell plan

Du som får stöd och service enligt LSS ska erbjudas en individuell plan som upprättas tillsammans med dig eller din företrädare. Planen ska utgå från dina egna önskemål och kan omfatta insatser från en eller flera aktörer, exempelvis från kommun eller landsting.

Vad kostar insatserna?

För vissa bistånd betalar du en avgift, medan andra är avgiftsfria. Hur mycket du får betala beror dels på hur mycket hjälp du har och din betalningsförmåga. När avgiften räknas ut så tar vi hänsyn till att du ska ha pengar kvar för att täcka dina normala levnadskostnader.

Alla insatser enligt LSS är i princip kostnadsfria, men några undantag finns. Du betalar exempelvis för din mat, hyra och dina kostnader i samband med aktiviteter.

Hur ansöker jag?

Ansökan görs via blanketterna ansökan om bistånd enligt socialtjänstlagenPDF eller ansökan om särskilda insatser enligt LSSPDF, beroende på vad du ska ansöka om. Vid frågor kontakta biståndshandläggare på vård- och omsorgsförvaltningens myndighetskontor.

Kontakt

Myndighetskontoret

Telefon växel: 0383-971 00
myndighetskontoret@vetlanda.se

Biståndshandläggare träffas säkrast vardagar 8.00-9.30.
Därefter kan du lämna meddelande för att bli uppringd.

Senast uppdaterad 2015-09-14

Synpunkt Vetlanda