Vetlanda
Huvudmeny
Lyssna

Navet

Navet Vetlanda är en integrations- och mottagningsenhet, där vi välkomnar barn och vuxna med migrationsbakgrund, som kommer nya till Vetlanda. I dagsläget finns skola, förskola, föreningskonsulent och en informationsdisk på Navet.

Skola på Navet

Navet Vetlanda är ett mottagningscenter, förskola och skola för familjer med migrationsbakgrund som kommer nya till Vetlanda, ensamkommande barn och ungdomar.

Barnen och eleverna är på Navet i 4-8 veckor för att sedan börja på någon av Vetlanda kommuns förskolor och skolor.

Vision

Navet arbetar för att nyanlända barn, ungdomar och deras vårdnadshavare känner sig trygga samt har förförståelse inför mötet med svensk förskola, skola och samhälle.

All undervisning bygger på att utveckla det svenska språket samt skapa förförståelse och igenkänning inför ordinarie skolgång.

Information till vårdnadshavare

Vi ger information till vårdnadshavarna om svensk skollag och läroplan. Vi bjuder också in olika aktörer från samhället för att informera om olika myndigheters roll och uppdrag, samt vilka skyldigheter och rättigheter alla har som bor och vistas i Sverige.

Skolsköterska

Skolsköterskan genomför hälsosamtal med varje elev då vårdnadshavare erbjuds att vara med.

Integrationsenheten Navet

Integrationsenheten arbetar med kommunens flyktingmottagande. Vi ansvarar för praktiska frågor runt mottagande av skyddsbehövande och flyktingar som kommer till Vetlanda kommun samt övergripande integrationsfrågor.

Informationsdisk

  • Informationsdisken är öppen tisdagar 13.30 till 18
  • Personalen pratar svenska, engelska och arabiska
  • Även möjlighet till somaliska och dari finns vid vissa tillfällen

Till informationsdisken på Navet kan du vända dig med olika frågor som dyker upp när man är ny i Sverige och i Vetlanda. Vi kan ge stöd och information under den första tiden i Sverige, översättning av innehåll i brev och kallelser, hjälpa till med kontakter vid språksvårigheter och annan praktisk hjälp.

Föreningskonsulent

Föreningskonsulentens uppgift att ge stöd och råd till både föreningar i integrationsarbetet och enskilda som vill in i föreningar.

Navet är en samverkansorganisation i kommunen mellan barn- och utbildning, socialtjänst, kultur- och fritid och kommunledningen.

Kontakt

Anna Karlsson

Anna Karlsson

Rektor
Barn och Utbildning
BU Chef/Adm pers
Telefon: 0383-967 31, 076-770 11 45
anna.k@vetlanda.se

Åselotte Andersson

Åselotte Andersson

Enhetschef
Kommunledningsförvaltning
Kommunkansli
Telefon: 0383-964 49
aselotte.andersson@vetlanda.se

Kadocsa Györgypal

Administratör
Kultur och Fritidsförvaltning
KoF Adm personal
Telefon: 0383-967 45, 072-141 46 72
kadocsa.gyorgypal@vetlanda.se

Senast uppdaterad 2017-03-08

Synpunkt Vetlanda