Djupaskuran-Lillån

  • Naturreservat

Djupaskuran-Lillån är drygt 80 hektar stort. Skogen utgörs till större del av barrblandskog. I området finns också inslag av lövträd som asp, björk, klibbal och ek. De lodräta bergväggarna i ravinen Djupaskuran är cirka 20 meter höga.

Skötseln är främst inriktad på att restaurera gran- och tallplanteringar till naturskogsartad barrblandskog och restaurera ungskog och hygge vid vattendrag till ekologiskt funktionella kantzoner men i övrigt lämna för intern dynamik med utrymme för måttlig markstörning. Berggrunden är basisk och det är bitvis väldigt stenigt samt blockigt. Terrängen är dramatisk med brant nedskurna raviner.

Ett rikt svampsamhälle

Hela 19 rödlistade svamparter har noterats, som exempelvis bitter taggsvamp, raggtaggsvamp, grangråticka, koppartaggsvamp, orange taggsvamp. Svampsamhället innefattar även den sällsynta svampen bombmurkla som här har sin enda kända växtplats i Småland. Även kärlväxtfloran bjuder på en hög artdiversitet. Lillån har en bottenfauna av norrlandskaraktär och en stark öringpopulation. Vandringsleden Höglandsleden passerar igenom området som är ganska välbesökt.

Du hittar mer information hos Länsstyrelsen. Länk till annan webbplats.

Kontakt

Länsstyrelsen i Jönköpings län om Djupaskuran-Lillån
Telefon: 010‑223 60 00
E-post: skotsel.jonkoping@lansstyrelsen.se

Hitta hit

Djupaskuran-Lillån på länsstyrelsens reservatskarta Länk till annan webbplats.