Färgsjömon

  • Naturreservat

Färgsjömon ligger som en orörd ö i en starkt skogs­bruks­påverkad omgivning. Tack vare att skogen bevaras orörd kan hotade och sällsynta arter av lavar, mossor, ved­svampar, ved­insekter och fåglar finna livsrum här.

En sten i en skogssjö.

Färgsjömon är en naturskogs­liknande, orörd barrskog som ligger i en svag sluttning mot söder ner mot Färgsjön. Den västra delen utgörs till stora delar av hällmark­tallskog med 200-åriga tallar, medan det växer något yngre skog och mer gran i den östra delen.

Läs mer om Färgsjömon i Vetlandas naturguide Länk till annan webbplats.