Kråketorpsskogen

  • Naturreservat

Natur­reservatet Kråketorps­skogen är ett våtmarks­område runt Skog­gölen och anslutande kant­zon av barr­bland­skog. Reservatet ansluter till ett större reservat med samma namn i Kronobergs län.

Våtmark

Genom våtmarken rinner ett par bäckar. I den västra delen finns några myrholmar med orörd barrskog och här håller tallsumpskog på att breda ut sig över torvmarken.

I våtmarken trivs fåglar som enkelbeckasin, grönbena och trana. Våtmarken med kantzoner är också viktig för orre och tjäder. Den stora mängden död ved gör att det blir gott om vedlevande insekter som i sin tur gör att hackspettar som spillkråka, gröngöling och större hackspett hittar mat.

Läs mer om Kråketorpsskogen i Vetlandas naturguide Länk till annan webbplats.