Kulla

  • Naturreservat

Naturreservatet Kulla bjuder besökaren på en dramatisk upplevelse av orörd natur i en variationsrik miljö. Här finns gammal skog, sumpskog, bäckdråg, sjöstrand och branta bergväggar.

Grillplats vid en sjö

Kulla är en naturskogsartad barrskog som växer på en östvänd bergbrant väster om Hedasjön, på gränsen till Kronobergs län. Skogen är gammal och domineras av gran med inslag av tall, björk, asp och klibbal. Den variationsrika och fuktiga miljön gör området trivsamt för mossor och lavar. Här växer bland annat de hotade arterna skuggmossa och brokig tagellav.

Skogen är i stort sett helt opåverkad av modernt skogsbruk. Men de grova asparna och resterna av en gammal trägärdesgård i norra delen vittnar om att området har varit öppnare och använts för skogsbete förr i tiden.

Läs mer om Kulla i Vetlandas naturguide Länk till annan webbplats.