Sundsängen

  • Naturreservat

Sundsängens naturreservat ligger på en udde ut i Skirösjön. Med en högsta punkt på 160 meter över havet sluttar marken svagt norrut ner mot sjön. Här finns flera ovanliga insektsarter och under våren bubblar skogen av småfåglarnas sång.

Skog i höstskrud.

Foto: Ingela Carlström

Reservatet är en trädbeklädd betesmark med gamla grova ädellövträd, hasselbuskage och solbelysta, betade luckor. De gamla grova och även senvuxna ekarna och de solbelysta luckorna i skogen gör att många skalbaggsarter och kryptogamarter trivs.

Området har en del mer eller mindre synliga historiska spår från lång tid tillbaka. Det finns rester från en boplats, gravar i form av rösen, cirka 100 röjningsrösen, stensatta terrasser, stensträngar och fossil åkermark från bronsåldern.

Läs mer om Sundsängen i Vetlandas naturguide Länk till annan webbplats.