Tjusthult

  • Naturreservat

I natur­reservatet Tjusthult kan du vandra omkring bland ståtliga gamla tallar på bergiga marker, eller gå ned till mossen och bekanta dig med den insekts­ätande växten sileshår.

En hund går i skogen.

I södra delen av naturreservatet Tjusthult ligger Marsprången, en bergig höjd med hällmarkstallskog. Skogen är naturskogs­liknande med 250 till 300 år gamla tallar.

I den lägre, norra delen av reservatet ligger en glest tallbevuxen mosse. Den underliggande marken i området är formad av inlandsisens avsmältning och mossen bryts därför av flera höga fastmarksholmar uppbyggda av istidens grusavlagringar. Inom reservatsområdet finns flera spelplatser för tjäder och häckningsplatser för orre. I myrområdet finns även pärluggla och sparvuggla.

Läs mer om Tjusthult i Vetlandas naturguide Länk till annan webbplats.