Vintermossen

  • Naturreservat

Vintermossen är en nästan helt tallskogs­bevuxen högmosse omgiven av en unik, gammal och så gott som orörd barr­natur­skog.

En liten grusväg genom en skog.

I området finns ett antal hotade och sällsynta kärlväxter, lavar, mossor och fåglar. Mossen omges av en mycket kuperad terräng som är rik på stora block. Det gör den svårframkomlig och ger en känsla av vildmark.

Skogen består främst av gran och vid hällmarker tall. De äldsta träden är en bit över 100 år. Skogen är olikåldrig och i stort sett orörd sedan 40-talet då en mindre gallring utfördes. Knärot är mycket vanlig på marken bland andra arter som mattlummer, spindelblomster, dunmossa och mörk husmossa.

Läs mer om Vintermossen i Vetlandas naturguide Länk till annan webbplats.