Vetlanda
Huvudmeny
Hem
Lyssna

Fastighetsägarens egenkontroll

En god egenkontroll tjänar alla på. Du som fastighetsägare får bättre kontroll över din verksamhet, samtidigt som riskerna för påverkan på miljön och människors hälsa minskar.

Vad är egenkontroll?

Egenkontroll för fastighetsägarePDF är ett verktyg som ger er en samlad överblick över hur er verksamhet påverkar miljön och människors hälsa. Det handlar om att ta fram de rutiner för verksamheten som behövs för att leva upp till lagstiftningens krav på hänsyn till hälsa och miljö. Rutiner bör bland annat finnas för fastighetsunderhåll/kontroll och hur klagomål hanteras i boendemiljön samt mätning och sanering av radon. Goda rutiner gör att ni kan upptäcka fel och brister tidigt, innan skadan har hunnit inträffa.

Vem måste ha egenkontroll?

Lagen säger att alla som driver en verksamhet ska planera och kontrollera sin verksamhet för att motverka eller förebygga olägenheter för människors hälsa eller miljön. Det finns många fördelar med att ha en god egenkontroll. En välskött fastighet har ett högre ekonomiskt värde. I en fastighet där människor mår bra och trivs stannar hyresgästerna kvar och slitage och underhållsbehov minskar ofta

Viktigt med regelbundna kontroller

Regelbundna kontroller och tydliga rutiner kan minimera kostnaderna eftersom du som ansvarig då vet vad som ska göras i en viss situation. Vid exempelvis en vattenskada kan problemen oftast begränsas och oväntade kostnader undvikas.

Att regelbundet gå igenom sin fastighet ger bättre framförhållning när det gäller stora och oundvikliga kostnader som stambyte eller ombyggnation av ventilationssystem. Det kan vara extra viktigt för ett litet bostadsföretag eller en bostadsrättsförening med begränsad budget.

Dokumentation underlättar

En väl genomtänkt dokumentation underlättar bedömningar av slitage och de risker som finns i fastigheter. Dokumentation underlättar också upplärning av nyanställda och förtroendevalda. Man säkerställer också att kunskapen stannar inom verksamheten. Dokumentationen är en bra hjälp för att kunna visa att man följer de krav som ställs från myndigheter.

Tydlig information till de boende

Något som faller utanför den lagstadgade egenkontrollen, men som kan vara minst lika viktigt för att förebygga och lösa många problem, är dialogen med de boende. Genom tydlig information och kommunikation kan de boende förstå fastighetsägarens agerande i olika situationer och känna att deras problem tas på allvar.

Miljö- och byggförvaltningens roll

Miljö- och byggförvaltningen har bland annat ansvar för att se till att fastighetsägare uppfyller miljöbalkens regler om egenkontroll och boendemiljö. Detta ansvar kallas för tillsyn. Tillsyn är både kontroll och information.

Miljö- och byggförvaltningen tar ut en tillsynsavgift för handläggning av klagomål om olägenhet/risk för olägenhet för människors hälsa. Denna avgift tas ut för all handläggning i ärendet: från att vi tar emot klagomålet tills ärendet kan avslutas. Avgiften tas bara ut för befogade klagomål.

Fungerar egenkontrollen som den ska kan pengar sparas. En väl genomförd egenkontroll minskar miljö- och byggförvaltningens handläggningstid och därmed också tillsynsavgiften. Eller ännu bättre för alla parter - att det inte finns några klagomål att utreda.

Kontakt

Eva Jansson

Eva Jansson

Miljöinspektör
MoB Adm personal, Miljö och byggförvaltning
Telefon: 0383-971 39, 070-572 25 43
Eva.Jansson@vetlanda.se

Senast uppdaterad 2017-05-18

Synpunkt Vetlanda