Vetlanda
Huvudmeny
Lyssna

Bygga

Här har vi samlat information till dig som vill veta hur du går tillväga när du ska söka ett lov eller göra en anmälan. Du finner även information om hur en bygglovsprocess går till, vilka lagar och regler som måste följas samt vilka handlingar som ska lämnas in.

Uterum kräver bygglov

Vad ansvarar byggherren för?

Byggherre kallas du som för egen räkning utför eller låter utföra projektering-, byggnads-, rivnings-, eller markarbeten. Som byggherre har du det fulla ansvaret för att byggnaden eller anläggningen uppfyller de lagar och regler som gäller. Du ansvarar för att kontrollera byggandet under hela processen.

Som byggherre ansvarar du för att bygget har nödvändiga tillstånd. Det finns också andra regler än plan- och bygglagen som du ska följa, till exempel hänsynsreglerna i miljöbalken.

Vilken byggrätt har din fastighet?

Beroende på var din fastighet är belägen, finns olika planer/bestämmelser för vad du får bygga och om det krävs bygglov eller en anmälan. Under plan- och områdesbestämmelser kan du söka på din fastighet och se om den finns inom detaljplan, områdesbestämmelser eller sammanhållen bebyggelse.

Bygga, riva eller förändra?

Under bygglov finner du information kring hur du går tillväga när du ska bygga nytt, bygga till eller göra någon ändring inom en fastighet.

Under anmälningspliktiga åtgärder finner du information om vad som krävs vid ändringar av byggnader som berör bärande delar, planlösning, eldstäder, rökkanaler, ventilation eller vatten och avlopp.

Under bygglovsbefriande åtgärder finner du information om åtgärder som varken kräver bygglov eller en anmälan. Exempel på sådana åtgärder är skärmtak, friggebod eller om du vill måla om ditt hus.

Under mark- och rivningslov hittar du information om markförändringar, plantera skog inom detaljplanerat område eller riva en byggnad.

Kontakt

Tobias Emeskoog

Tobias Emeskoog

Byggnadsinspektör
Miljö- och byggförvaltningen
Telefon: 0383-971 97, 070 - 37 014 15
miljo.bygg@vetlanda.se

Per-Erik Paulsson

Per-Erik Paulsson

Byggnadsinspektör
Miljö- och byggförvaltningen
Telefon: 0383-971 98, 070-566 71 98
miljo.bygg@vetlanda.se

Susanne Weinfors

Susanne Weinfors

Byggnadsinspektör
Miljö- och byggförvaltningen
Telefon: 0383-97195, 072-71 82 87 31
miljo.bygg@vetlanda.se

Senast uppdaterad 2017-05-18

Synpunkt Vetlanda