Vetlanda
Huvudmeny
Hem
Lyssna

Attefallsregler

Attefallsreglerna innebär att det inte krävs bygglov för att utföra vissa åtgärder. En anmälan och startbesked krävs i de flesta fall innan byggstart.

Attefallshus under uppbyggnad

För dig som sökande innebär attefallsreglerna små förändringar. Bygglovsansökan blir istället en anmälan. Handlingar som ska lämnas in är i princip det samma som för tidigare bygglovspliktiga åtgärder. Miljö- och byggnämnden tar i sin prövning hänsyn till kraven på de tekniska egenskaperna i Boverkets byggregler (BBR), människors hälsa, markförhållanden, tillgänglighet, risk för brandspridning och eventuell betydande olägenhet för omgivningen, innan startbesked kan lämnas.

Handlingar att lämna in vid anmälan

För följande åtgärder gäller inget krav på kontrollansvarig eller tekniskt samråd om inte miljö- och byggnämnden beslutar annat. Åtgärderna får byggas i strid med bestämmelser i gällande detaljplan.

Komplementbyggnad

Du får bygga en eller flera komplementbyggnader om totalt 25 kvadratmeter byggnadsarea i omedelbar närhet (inom 25 meter från huvudbyggnaden) till ett befintligt en- eller tvåbostadshus utan bygglov. En anmälan och startbesked krävs innan byggstart. Byggnaden får användas som till exempel permanentbostadshus, garage, förråd eller gäststuga.

Tänk på att:

 • byggnaden måste placeras 4,5 meter från tomtgräns. Vill du placera byggnaden närmare tomtgränsen krävs grannarnas godkännande.
 • byggnaden får vara maximalt 4,0 meter från medelmarknivå till nockhöjd, det vill säga till högsta nivån på byggnaden.
 • byggnaden får ha källare.
 • strandskyddsdispens krävs om byggnaden ska placeras inom strandskyddat område, vanligtvis inom 100 meter.
 • byggnaden får inte uppföras i historiskt-, kulturhistoriskt, miljömässigt eller konstnärligt värdefulla miljöer.
 • byggnaden får inte placeras närmare järnväg än 30 meter.

Tillbyggnad

Till ditt bostadshus får du bygga en tillbyggnad på maximalt 15 kvadratmeter bruttoarea. En anmälan och startbesked krävs innan byggstart. När du utnyttjat dina 15 kvadratmeter kan du inte göra ytterligare tillbyggnader utan bygglov.

Tänk på att:

 • tillbyggnaden får inte vara högre än huvudbyggnadens nock.
 • tillbyggnaden får utföras i två våningar men blir då högst 7,5 kvadratmeter per våning.
 • byggnaden måste placeras 4,5 meter från tomtgräns. Vill du placera byggnaden närmare tomtgränsen krävs grannarnas godkännande.

Inredning av ytterligare en bostad

Du får inreda ytterligare en bostad i ett enbostadshus utan bygglov. En anmälan och starbesked krävs innan byggstart.

Tänk på att:

 • åtgärden får bara ske från en till två bostäder, inte tre.
 • åtgärden får inte ske i en komplementbyggnad eller i ett tvåbostadshus.
 • åtgärden får inte strida mot en föreskrift i detaljplanen.
 • åtgärden får inte uppföras i historiskt-, kulturhistoriskt, miljömässigt eller konstnärligt värdefulla miljöer.

Takkupor

Du får bygga två takkupor på ett en- eller tvåbostadshus som inte redan har takkupor. Den sammanlagda bredden på takkuporna får vara högst hälften av längden på taket mätt från nock till takutsprång. Takkuporna får inte påverka den bärande konstruktionen.

Tänk på att:

 • anmälan och startbesked krävs inte för bygglovbefriade takkupor.
 • du kan inte göra takkupor på ditt komplementbostadshus eller på någon annan fristående komplementbyggnad, exempelvis garage eller gäststuga.
 • du själv måste kontrollera att takkuporna du tänker bygga uppfyller krav på bygglovfrihet och att huset inte är en kulturhistoriskt värdefull byggnad.

Kontakt

Tobias Emeskoog

Tobias Emeskoog

Byggnadsinspektör
Miljö- och byggförvaltningen
Telefon: 0383-971 97, 070 - 37 014 15
miljo.bygg@vetlanda.se

Per-Erik Paulsson

Per-Erik Paulsson

Byggnadsinspektör
Miljö- och byggförvaltningen
Telefon: 0383-971 98, 070-566 71 98
miljo.bygg@vetlanda.se

Susanne Weinfors

Susanne Weinfors

Byggnadsinspektör
Miljö- och byggförvaltningen
Telefon: 0383-97195, 072-71 82 87 31
miljo.bygg@vetlanda.se

Miljö- och byggförvaltningen

574 80 Vetlanda

Senast uppdaterad 2017-05-18

Synpunkt Vetlanda