Vetlanda
Huvudmeny
Lyssna

Bygglov

När du vill uppföra en ny byggnad, bygga till eller göra någon ändring inom en fastighet måste du ansöka om lov.

Inom 15 arbetsdagar får du ett beslut om bygglov eller ett besked från oss om hur ditt bygglov kommer att hanteras. Det innehåller information om handläggare, ärendets gång och om det finns behov av kompletteringar, remisser till andra myndigheter eller yttrande från grannar. Handläggningstiden är max tio veckor.

När behövs bygglov?

Du behöver vanligtvis söka bygglov för att:

 • uppföra en ny byggnad eller anläggning eller flytta en befintlig byggnad till en ny plats
 • uppföra tillbyggnader på en befintlig byggnad eller anläggning
 • ändra användningssätt av en byggnad (till exempel från bostadshus till kontor)
 • byta fasad, taktäckningsmaterial, fasadfärg eller något som väsentligt påverkar byggnadens utseende
 • glasa in ett uterum eller altan
 • sätta upp eller väsentligt ändra skyltar eller ljusanordningar
 • uppföra större plank eller mur
 • anlägga parkering
 • ställa container, husvagn eller tält på en tomt under en längre tid

Vilka handlingar ska skickas in?

 • ansökan för byggärendePDF
 • situationsplan på tomten uppifrån, i skala 1:400 eller 1:500
 • ritning på planlösning, i skala 1:100
 • ritning på alla fasader, i skala 1:100
 • kontrollplan
 • nybyggnadskarta. Vid nybyggnation av till exempel en villa inom detaljplanelagt område ska en nybyggnadskarta lämnas in istället för en situationsplan.
 • grannars godkännande om åtgärden ligger närmre fastighetsgräns än fyra och en halv meter

Handlingarna ska uppfylla vissa krav

De handlingar du skickar in ska vara:

 • skalenliga
 • i två exemplar (ett exemplar skickas tillbaks till sökanden)
 • ritat på blankt vitt papper. Ej ritade på rutigt, randigt eller färgat papper
 • alla åtgärder ska tydligt markeras och måttsättas
 • avstånd till tomtgränser ska måttsättas

Din ansökan kan inte behandlas förrän alla handlingar skickats in.

Hur länge gäller ett bygglov?

En bygglovsåtgärd ska påbörjas inom två år och avslutas inom fem år, från det datumet som beslutet vann laga kraft. Om man ansöker om förlängning ska denna ansökan göras innan beslutet är ogiltigt.

Vad kostar ett bygglov?

Avgifter för lov tas ut i förhållande till åtgärdernas storlek och omfattning enligt en taxaPDF som beslutats av kommunfullmäktige. Nybyggnadskarta, utsättning och kontrollmätning ingår inte i avgiften.

Grannyttrande

Alla lov som beviljas meddelas till gränsande fastighetsägare och eventuella sakägare. Om du behöver bygga närmare än 4,5 meter från din fastighetsgräns måste du bifoga ett skriftligt godkännande från berörda grannar. Du behöver då be om er grannes underskrift på ritningarna som visar den nya byggnationen eller ändringen.

Återtagande av bygglov

Om du har ångrat dig och inte tänker bygga längre kan du återkalla din ansökan innan bygglovet är beslutat. Men du måste räkna med att betala en avgift för den tid som förvaltningen lagt ner på ditt ärende.

Kontakt

Tobias Emeskoog

Tobias Emeskoog

Byggnadsinspektör
Miljö- och byggförvaltningen
Telefon: 0383-971 97, 070 - 37 014 15
miljo.bygg@vetlanda.se

Per-Erik Paulsson

Per-Erik Paulsson

Byggnadsinspektör
Miljö- och byggförvaltningen
Telefon: 0383-971 98, 070-566 71 98
miljo.bygg@vetlanda.se

Susanne Weinfors

Susanne Weinfors

Byggnadsinspektör
Miljö- och byggförvaltningen
Telefon: 0383-97195, 072-71 82 87 31
miljo.bygg@vetlanda.se

Miljö- och byggförvaltningen

574 80 Vetlanda

Senast uppdaterad 2017-05-18

Synpunkt Vetlanda