Vetlanda
Huvudmeny
Hem
Lyssna

Kontrollplan

Kontrollplanen beskriver vilka kontroller som ska ske, hur kontrollen ska gå till, och hur den ska verifieras och dokumenteras. Den kan vara allt från mycket enkel och innehålla några enstaka punkter till mer avancerad med många kontrollpunkter, beroende på omfattningen av byggnationen.

Av kontrollplanen ska också framgå vilka intyg, bestyrkanden och övriga handlingar som ska lämnas in till byggnadsnämnden. Detta är för att kontrollera att lagstiftningen följs.

När krävs en kontrollplan?

En kontrollplan krävs för alla lov- och anmälningspliktiga åtgärder. Byggherren/sökanden ansvarar för att ta fram kontrollplanen och den ska lämnas in så tidigt som möjligt, gärna vid ansökningstillfället. För enkla byggprojekt kan du med fördel skicka in kontrollplanen med din ansökan om bygglov. Då kan du få startbeskedet tillsammans med bygglovsbeslutet och kan komma igång att bygga fortare. Utan kontrollplan kan inget startbesked lämnas.

Exempel på enkla byggprojekt:

  • ändringar i en- eller tvåbostadshus, ny- eller tillbyggnader av växthus, altan, kolonistugor, garage, takkupor, balkonger
  • ny- eller tillbyggnad av inglasning av balkong, återvinningsstationer, skärmtak
  • skyltar
  • rivning av små byggnader

För projekt som inte listas som "enkla byggprojekt" ska förslaget till kontrollplan lämnas in med ansökan. Vid större projekt ska en kontrollansvarig vara med under hela projektet. Denna person hjälper dig med en kontrollplan.

Mall för kontrollplan

En kontrollplan ska innehålla:

  • vad kontrollerna ska avse
  • vem som ska kontrollera
  • vilken kontrollmetod som ska användas
  • vad kontrollen görs mot (exempel mot en ritning eller arbetsbeskrivning)
  • vilket farligt avfall som rivningsåtgärderna kan ge upphov till
  • hur farligt avfall ska tas om hand

Du är alltid välkommen att ta kontakt med oss om du vill ha mera information eller är osäker på hur man gör en kontrollplan.

Teknisk beskrivning

En teknisk beskrivningPDF är en redovisning av en byggnadskonstruktion. Används vid större byggnationer som till exempel nybyggnation av garage och hus.

Kontrollansvarig

En kontrollansvarig ska tillsammans med byggherren ta fram ett förslag till kontrollplan, se till att den följs och att nödvändiga kontroller utförs. Vid avvikelser från kontrollplanen ska den kontrollansvarige informera byggherren och vid behov meddela byggnadsnämnden.

Den kontrollansvarige ska närvara vid tekniska samråd, besiktningar och andra kontroller samt vid byggnadsnämndens arbetsplatsbesök. Han eller hon ska också dokumentera sina byggplatsbesök, notera iakttagelser som kan vara av värde vid utvärderingen inför slutbesked och ge ett utlåtande till byggherren och byggnadsnämnden som underlag för slutbesked.

När behövs en kontrollansvarig?

För nästan alla bygg-, mark- och rivningsprojekt ska det finnas en kontrollansvarig. För mindre tillbyggnader, garage, uthus och liknande kan kommunen göra bedömningen att en kontrollansvarig inte behövs.

Vem får vara kontrollansvarig?

Den kontrollansvarige måste vara helt oberoende i förhållandet till entreprenören som utför byggnationen. Hitta certifierade kontrollansvarigalänk till annan webbplats inom Jönköpings län.

Det är viktigt för dig som byggherre/sökande att komma ihåg att det är alltid du som bär det yttersta ansvaret för byggets kvalitet och säkerhet.

Kontakt

Tobias Emeskoog

Tobias Emeskoog

Byggnadsinspektör
Miljö- och byggförvaltningen
Telefon: 0383-971 97, 070 - 37 014 15
miljo.bygg@vetlanda.se

Per-Erik Paulsson

Per-Erik Paulsson

Byggnadsinspektör
Miljö- och byggförvaltningen
Telefon: 0383-971 98, 070-566 71 98
miljo.bygg@vetlanda.se

Susanne Weinfors

Susanne Weinfors

Byggnadsinspektör
Miljö- och byggförvaltningen
Telefon: 0383-97195, 072-71 82 87 31
miljo.bygg@vetlanda.se

Miljö- och byggförvaltningen

574 80 Vetlanda

Senast uppdaterad 2017-05-18

Synpunkt Vetlanda