Vetlanda
Huvudmeny
Hem
Lyssna

Mark- och rivningslov

Ska du göra markförändringar, plantera skog inom detaljplanerat område eller riva en byggnad? Här finner du information om vilka lov du behöver.

En byggnad på Älggatan rivs.

Det krävs alltid rivningslov för att riva en byggnad inom område med detaljplan.

Marklov

Inom områden med detaljplan krävs ansökan för byggärendePDF för att utföra markåtgärder som är större än +/- 0,5 meter. När du söker bygglov ingår markförändringarna i bygglovet. Det kan också behövas marklov för trädfällning eller skogsplantering inom detaljplanerat område.

Rivningslov

Det krävs rivningslov för att riva en byggnad eller del av byggnad inom område med detaljplan.
I områden med områdesbestämmelser kan det krävas rivningslov om det är bestämt av kommunen. Byggnader som inte kräver bygglov kräver inte heller rivningslov. Undantaget är om kommunen har bestämt i detaljplan eller områdesbestämmelse att det krävs rivningslov även för dessa byggnader.

En ansökan för byggärendePDF för rivning krävs för byggnader som inte omfattas av kravet på rivningslov. Det gäller också för byggnader som inte är komplementbyggnader eller byggnader tillhörande jord- och skogsbruk eller liknande näring.

Vilka handlingar ska skickas in?

  • ansökan för byggärendePDF
  • situationsplan på tomten uppifrån, i skala 1:400 eller 1:500
  • ritning på alla fasader, i skala 1:100
  • kontrollplan
  • grannars godkännande om åtgärden ligger närmre fastighetsgräns än fyra och en halv meter.

Handlingarna ska uppfylla vissa krav

De handlingar du skickar in ska vara:

  • skalenliga
  • i två exemplar (ett exemplar skickas tillbaks till sökanden)
  • ritat på blankt vitt papper. Ej ritade på rutigt, randigt eller färgat papper
  • alla åtgärder ska tydligt markeras och måttsättas
  • avstånd till tomtgränser ska måttsättas

Din ansökan kan inte behandlas förrän alla handlingar skickats in.

Hur länge gäller ett lov?

En lovsåtgärd ska påbörjas inom två år och avslutas inom fem år, från det datumet som beslutet vann laga kraft. Om man ansöker om förlängning ska denna ansökan göras innan beslutet är ogiltigt.

Vad kostar ett lov?

Avgifter för lov tas ut i förhållande till förändringens storlek och omfattning enligt en taxaPDF som beslutats av kommunfullmäktige.

Grannyttrande

Alla lov som beviljas meddelas till gränsande fastighetsägare och eventuella sakägare. Om du behöver bygga närmare än 4,5 meter från din fastighetsgräns måste du bifoga ett skriftligt godkännande från berörda grannar. Du behöver då be om er grannes underskrift på ritningarna som visar den nya byggnationen eller ändringen.

Kontakt

Tobias Emeskoog

Tobias Emeskoog

Byggnadsinspektör
Miljö- och byggförvaltningen
Telefon: 0383-971 97, 070 - 37 014 15
miljo.bygg@vetlanda.se

Per-Erik Paulsson

Per-Erik Paulsson

Byggnadsinspektör
Miljö- och byggförvaltningen
Telefon: 0383-971 98, 070-566 71 98
miljo.bygg@vetlanda.se

Susanne Weinfors

Susanne Weinfors

Byggnadsinspektör
Miljö- och byggförvaltningen
Telefon: 0383-97195, 072-71 82 87 31
miljo.bygg@vetlanda.se

Miljö- och byggförvaltningen

574 80 Vetlanda

Senast uppdaterad 2017-05-18

Synpunkt Vetlanda