Vetlanda
Huvudmeny
Hem
Lyssna

Plan- och områdesbestämmelser

Beroende på var din fastighet är belägen finns olika planer/ bestämmelser på hur mycket man får bygga och om det krävs bygglov/anmälan eller inte.

Detaljplanelagt område

De flesta tätbebyggda delarna och de flesta fritidshusområdena i kommunen är detaljplanelagda områden. Det innebär att det finns en detaljplan framtagen för området. I detaljplanen finns bland annat bestämmelser som reglerar byggrätten, det vill säga hur området får bebyggas, byggnadernas maxstorlek, maxhöjd, utseende och placering.

Områdesbestämmelser

Med hjälp av områdesbestämmelser kan man reglera vissa förhållanden i ett område utan att gå ner på detaljnivå. Områdesbestämmelser kan gälla byggnadsareor för fritidshus, skydd för kulturhistoriskt värdefulla miljöer eller liknande.

Områdesbestämmelser är en bindande planform som kan upprättas för ett begränsat område. Avsikten är att säkerställa syftet i kommunens översiktsplan eller säkerställa riksintressen för naturresurser eller liknande.

Områdesbestämmelse användas för att reglera befintliga förhållanden exempelvis för att skydda eller bevara byggnader och värdefulla miljöer. De kan också reglera bebyggelsens utformning i värdefulla miljöer och minska eller utöka bygglovsplikten. Områdesbestämmelser är inte lika omfattande som detaljplaner och ger heller inte någon byggrätt. Handlingarna till områdesbestämmelser består i allmänhet av en enkel karta med bestämmelser och en beskrivning.

I Vetlanda kommun finns bara ett fåtal områden med områdesbestämmelser. Dessa finns i Flishult,PDF KarlstorpPDF, Lannaskede,PDF NäshultPDF och ÄdelforsPDF.

Sammanhållen bebyggelse

Inom så kallad sammanhållen bebyggelse krävs alltid grannars godkännande oavsett åtgärd. Sammanhållen bebyggelse är ett begrepp i plan- och bygglagen, som infördes 2 maj 2011 för att tillgodose rättmätiga grannintressen på landsbygden inom områden som inte omfattas av detaljplan men där bebyggelsen är tät.

Normalt betraktas 10-15 hus som sammanhållen bebyggelse. Men det kan vara tre byggnader eller fler, som är byggda på två tomter som gränsar till varandra eller endast avskiljs av väg eller grönområde. På fastigheter inom dessa områden krävs bygglov för nybyggnation, tillbyggnader, komplementbyggnader, murar och plank. Utöver miljö- och byggnadsnämndens fastslagna område, är det upp till fastighetsägarens att bedöma om en fastighet ingår i sammanhållen bebyggelse.

Oavsett var fastigheten är belägen kan man söka frivilligt bygglov. Det positiva med att ha ett beviljat bygglov, är att det vinner laga kraft efter cirka fyra veckor från datumet då beslutet togs, och kan därmed inte överklagas av exempelvis nya/nyinflyttade grannar.

På landsbygden

Där det varken finns detaljplan eller sammanhållen bebyggelse får du utan bygglov göra tillbyggnader på en- och tvåbostadshus, max 50 procent av den befintliga byggnadsytan dock max 50 kvadratmeter. Placeras den närmre fastighetsgränsen än 4,5 meter krävs grannes godkännande, gärna skriftligt då detta gäller även om nya grannar flyttar in.

Kontakt

Tobias Emeskoog

Tobias Emeskoog

Byggnadsinspektör
Miljö- och byggförvaltningen
Telefon: 0383-971 97, 070 - 37 014 15
miljo.bygg@vetlanda.se

Per-Erik Paulsson

Per-Erik Paulsson

Byggnadsinspektör
Miljö- och byggförvaltningen
Telefon: 0383-971 98, 070-566 71 98
miljo.bygg@vetlanda.se

Susanne Weinfors

Susanne Weinfors

Byggnadsinspektör
Miljö- och byggförvaltningen
Telefon: 0383-97195, 072-71 82 87 31
miljo.bygg@vetlanda.se

Senast uppdaterad 2017-02-24

Synpunkt Vetlanda