Vetlanda
Huvudmeny
Hem
Lyssna

Strandskydd

Strandskydd finns till för att bevara och skydda växt- och djurlivet samt allemansrätten. Du som har en fastighet inom strandskyddat område får inte utvidga din privata zon på allmänhetens bekostnad. För att bygga, göra anordningar eller ändra i ett strandskyddat område behöver du ansöka om tillåtelse, så kallad strandskyddsdispens.

Reglerna för strandskydd gäller generellt vid alla sjöar, hav och vattendrag upp till 100 meter från stranden och lika långt ut i och under vattnet. I Vetlanda kommun är strandskyddet 100 meter förutom runt sjön Skärlen där det är 200 meter på land och 100 meter i vattnet.

Strandskyddet regleras i dag i miljöbalkenlänk till annan webbplats. Reglerna gäller främst i områden som saknar detaljplan.

Bo och bygga inom strandskyddat område

Reglerna om strandskydd är en förbudslagstiftning som innebär att du inom ett strandskyddat område inte får:

  • Uppföra nya byggnader (till exempel hus, förråd, friggebod, husbåt, bastu)
  • Ändra byggnad eller en byggnads användning (till exempel genom att göra om förråd till fritidshus, inreda sjöbod för boende eller uppföra en stor tillbyggnad)
  • Förberedelsearbete (till exempel gräva, fälla träd, schakta, spränga eller bygga väg)
  • Anläggning eller anordning som avhåller allmänheten (till exempel brygga, växthus, parkeringsplats, utöka tomten med anlagd gräsmatta, rabatt, bänk, staket, eldstad eller flaggstång)
  • Åtgärder som kraftigt försämrar eller väsentligt förändrar för växter och djur (till exempel pir, muddring, utfyllnad eller gräsmatta på stranden)

Under vissa förutsättningar är jordbruk, skogsbruk och yrkesfiske undantagna från förbuden inom strandskydd. Du som areell näringsidkare bör alltid kontakta miljö- och byggförvaltningen innan du utför åtgärder inom strandskyddat område.

Bestämning av tomt

Fastighet kallas hela marken och vattnet som du äger. En tomtplats är en del av din fastighet, din privata zon, där allmänheten inte har rätt att vistas.

En bestämning av tomtplats beskriver hur stor plats en fastighetsägare har rätt att ta i anspråk som tomt. Tomtplatsbestämningen görs av kommunen och syftet är att säkra den fria passagen som gäller för allmänheten och för att skydda djur- och växtlivet. När du har ett beslut om tomtplatsbestämning är det enklare för dig som bor inom strandskyddat område att veta var du får lov att anlägga gräsmatta eller sätta upp en flaggstång. En tomtplatsbestämning göras i samband med en ansökan om strandskyddsdispens.

Vad är strandskyddsdispens?

Du kan få tillåtelse, så kallad dispens, för att bygga, göra anordningar eller ändra i ett strandskyddsområde. Miljö-och byggnämnden kan, om det finns särskilda skällänk till annan webbplats, bevilja strandsskyddispens för dessa åtgärder. De särskilda skälen innebär inte automatiskt att dispens kan medges. Den tänkta åtgärden, måste dessutom vara förenlig med strandskyddets båda syften, det vill säga att allemansrättslig tillgång till strandområdet inte försämras samt att djur- och växtliv inte påverkas på ett oacceptabelt sätt.

Även om du har fått bygglov innebär inte det att du har fått dispens från strandskyddsreglerna. Du måste söka dispens separat. När bygglov inte är ett krav, kan du ändå behöva strandskyddsdispens. Det gäller till exempel vid uppförande av en friggebod eller mindre flytbrygga för enskilt bruk.

Hur ansöker jag om dispens?

I ansökan för byggärendePDF ansöker du om strandskyddsdispens hos miljö- och byggnämnden i Vetlanda. Avgift tas ut enligt plan- och bygglovstaxaPDF som beslutats av kommunfullmäktige.

Gäller dispensen i Natura 2000-områden, åtgärd i vatten, naturreservat eller områden med skyddad landskapsbild är det Länsstyrelsen i Jönköpings länlänk till annan webbplats som handlägger ansökan. Länsstyrelsen är också den myndighet som prövar samtliga beslut tagna av miljö- och byggnämnden.

Landsbygdsutveckling i strandnära lägen (LIS)

Kommunen har i översiktsplan 2010PDF pekat ut områden för landsbygdsutveckling i strandnära lägen (LIS-områden). Målet är att öka kommunens attraktionskraft och främja landsbygden genom att möjliggöra för nya boendemiljöer, näringsverksamheter, turism- och friluftsanläggningar i attraktiva strandnära lägen.

Ett utpekat LIS-område skapar förutsättningar för fastighetsägare att enklare få strandskyddsdispens. Ett utpekande av LIS- område innebär dock inte ett automatiskt godkännande till en strandskyddsdispens.

Kontakt

Tobias Emeskoog

Tobias Emeskoog

Byggnadsinspektör
Miljö- och byggförvaltningen
Telefon: 0383-971 97, 070 - 37 014 15
miljo.bygg@vetlanda.se

Per-Erik Paulsson

Per-Erik Paulsson

Byggnadsinspektör
Miljö- och byggförvaltningen
Telefon: 0383-971 98, 070-566 71 98
miljo.bygg@vetlanda.se

Susanne Weinfors

Susanne Weinfors

Byggnadsinspektör
Miljö- och byggförvaltningen
Telefon: 0383-97195, 072-71 82 87 31
miljo.bygg@vetlanda.se

Miljö- och byggförvaltningen

574 80 Vetlanda

Senast uppdaterad 2017-05-18

Synpunkt Vetlanda