Vetlanda
Huvudmeny
Hem
Lyssna

Utsättning och lägeskontroll

Utsättning betyder att man markerar ut en byggnad på den plats där den planeras att byggas.

Mötningsingenjörer i arbete

Det är viktigt att en bygglovspliktig nybyggnad, tillbyggnad eller annan anläggning uppförs på rätt plats, det vill säga exakt på den plats som bygglovet anger. Om placeringen eller höjdläget blir fel kan det leda till stora kostnader för att rätta till felet eller skadeståndsanspråk från berörda grannar.

Hur går det till?

Utsättning görs innan byggnadsarbetena påbörjas och innebär att läget av en nybyggnad, tillbyggnad eller annan anläggning märks ut på marken. Ofta görs även utmärkning av höjden, till exempel höjden på färdigt golv, i samband med utsättning. För att kontrollera att åtgärden verkligen hamnat på avsedd plats i plan och höjd kan även en lägeskontroll göras. Det är alltid byggherren som är ansvarig för att en åtgärd hamnar på rätt plats, oavsett om bygglov krävs eller inte.

Vem får göra en utsättning?

Utsättning/lägeskontroll kan göras antingen av tekniska kontorets mätningsenhet eller av någon annan kunnig person som byggherren anger.

Hur beställer jag?

Du kan beställa utsättning hos tekniska kontorets mätningsenhet. Beställning sker på blankett PDFsom skickas till tekniska kontoret, mätningsenheten, 574 80 Vetlanda, eller via e-post.

Två sorters utsättning

Det finns två sorters utsättning, grovutsättning och finutsättning. Grovutsättning görs oftast innan sprängning, schaktning eller fyllning sker och innebär att den blivande byggnadens hörn markeras grovt.

Finutsättning innebär att byggnadens hörn och planerad höjd markeras på profiler. Utsättningen ska göras efter det att byggnadsnämnden har lämnat ett startbesked.

Behöver du en fixhöjd, det vill säga markering av en höjd i RH2000, har du möjlighet att endast beställa "byggfix".

Lägeskontroll

Lägeskontroll är en kontroll av att en nybyggnad, tillbyggnad eller annan anläggning är placerad på rätt ställe. Man kontrollerar om byggnadens storlek, mått, form, läge i plan och höjd stämmer med givet bygglov.

Hur lång tid tar det?

Normalt kan utsättning ske inom tre arbetsdagar från den dagen vi mottar din beställning.

Vad kostar det?

Kommunen tar ut avgift för utsättning enligt gällande plan- och bygglovtaxa.

Kontakt

Anna Åkerblom

Mätningsingenjör
TK Plan/Mät avdelning, Tekniska kontoret
Telefon: 0383-966 70, 072-578 07 79
anna.akerblom@vetlanda.se

Joanna Svensson

Joanna Svensson

Mätningsingenjör
TK Plan/Mät avdelning, Tekniska kontoret
Telefon: 0383-966 72, 072-578 05 17
joanna.svensson@vetlanda.se

Anders Strömbäck

Anders Strömbäck

Mätningsingenjör
TK Plan/Mät avdelning, Tekniska kontoret
Telefon: 0383-966 71, 072-578 06 94
anders.stromback@vetlanda.se

Senast uppdaterad 2017-02-07

Synpunkt Vetlanda