Vetlanda
Huvudmeny
Lyssna

Enskild vattenbrunn

Om du har en egen dricksvattenbrunn är det viktigt att du regelbundet kontrollerar kvaliteten på ditt vatten, gärna vart tredje år. Normalt bör du kontrollera vattnets mikrobiologiska och kemiska kvalitet. Du som har en bergborrad vattenbrunn bör även kontrollera radon och tungmetaller i ditt vatten.

Kontrollera vattnet i din brunn

En vattenanalys undersöker om vattnet innehåller bakterier eller andra mikroorganismer och om vattnets kemiska egenskaper gör det lämpligt som dricksvatten. Både kvalitet och tillgång kan förändras med tiden av olika orsaker. Därför bör man regelbundet ta prov på sitt dricksvatten, helst vart tredje år.

Kommunen har inget register över hur många som provtar sin brunn. Det är upp till fastighetsägaren att se till att vattnet som dricks är tjänligt och utan fara. Foster och småbarn är extra känsliga för vissa ämnen som kan finnas i dricksvatten, exempelvis fluorid eller tungmetaller. Höga halter av vissa metaller kan leda till fördröjd utveckling eller beteendestörningar.

För att beställa vattenanalys kontaktar du ett laboratorium, till exempel AL controllänk till annan webbplats och Eurofinslänk till annan webbplats. Efter en beställd analys skickas flaskor hem via posten. Du kan även hämta och lämna prover på Njudung Energilänk till annan webbplats. Håll provet kylt tills du lämnat in det.

Innan provtagning kan det löna sig att se över brunnen och kontrollera att inget smutsigt ytvatten kan komma in brunnen. När du sen provtar ditt vatten rekommenderar vi att du godkänner att analysresultatet överförs till Sveriges geologiska undersökningsdatabas över enskilda brunnar. På så sätt bidrar du till att förbättra kunskapen om dricksvattenkvaliteten i Sverige.

Om du har problem med ditt dricksvatten

Om ett analyssvar visar att du har dåligt dricksvatten bör du som brunnsägare göra något åt det. Anlita gärna någon fackkunnig person för att åtgärda problemen. Det är ganska vanligt att man behöver täta vattenbrunnens övre delar och lock där ytvatten kan rinna in och försämra dricksvattnet. För att åtgärda problem med vissa kemiska egenskaper behöver man ibland installera filter. Kontakta en fackkunnig filterleverantör för rådgivning om olika filter.

Om du har problem med sinande brunn

Det är du själv som fastighetsägare som ansvarar för vattentillgången i din enskilda brunn.

Några tips för dig med egen brunn och dåligt med vatten

  • Rensa och fördjupa din befintliga brunn
  • Borra en ny djupare brunn På Geotec:s hemsidalänk till annan webbplats finns uppgifter till legitimerade brunnsborrare
  • Samarbeta med dina grannar om de har en brunn med god vattentillgång och vattenkvalite.
  • Köp eller hyr vattentankar/större kärl för lagring av dricksvatten. Kärlen kan sedan fyllas på vid behov. Observera att det inte är säkert att räddningstjänsten kan hjälpa till med utkörning av dricksvatten och då får du köpa den tjänsten av ett fraktbolag eller köra själv från ett anvisat kommunalt tappställe.
  • Anslut fastigheten till kommunalt vatten om det finns möjlighet till det. Detta förutsätter givetvis att det finns kommunalt vatten i närheten och att det inte finns hinder för anslutningen, till exempel mark- eller kapacitetsfrågor.

Mer information om eget dricksvatten

Livsmedelsverketlänk till annan webbplats ansvarar för information och rekommendationer som kan vara bra för dig som har en egen brunn.

Miljö- och byggförvaltningen kan hjälpa dig med rådgivning kring enskilda vattentäkter.

Kontakt

Maria Melakari

Maria Melakari

Livsmedelsinspektör
MoB Adm personal, Miljö och byggförvaltning
Telefon: 0383-971 96, 070-640 12 21
Maria.Melakari@vetlanda.se

Andreas Erlandsson

Andreas Erlandsson

Livsmedelsinspektör
MoB Adm personal, Miljö och byggförvaltning
Telefon: 0383-971 86, 070-549 73 05
andreas.erlandsson@vetlanda.se

Senast uppdaterad 2017-10-27

Navigera vidare

Synpunkt Vetlanda