Vetlanda
Huvudmeny
Hem
Lyssna

Förorenad mark

Om du tänker köpa en fastighet, göra markarbeten eller har planer på att sluta med din verksamhet är det viktigt att du först tar reda på om marken är förorenad.

I samband med nybyggnation, rivning eller vid grävarbeten händer det att man upptäcker eller misstänker att mark, grundvatten, vattenområde eller byggnader och anläggningar är förorenade.

Föroreningar kan ha hamnat i marken i samband med exempelvis gamla industrier, utfyllnader som gjorts, verkstadsarbete, äldre soptippar, kemtvättar eller impregneringsplatser. Det kan också komma från diffusa läckage. Byggnader kan även förorenas av byggnadsmaterial med farligt innehåll som till exempel PCB i fogmassa som trängt in i byggnadsmaterial.

Hur upptäcks en förorening?

Några tecken på att marken kan vara förorenad är:

  • Främmande lukt – finns det oljeföroreningar känns det ofta på lukten.
  • Avvikande färg – olje- och metallföroreningar kan till exempel ge marken en mörkare och avvikande färg. Svarta inlagringar kan vara rester från eldning, vilket ofta medför höga halter miljöfarliga ämnen.
  • Främmande föremål – olika främmande föremål och material med onaturliga färger kan visa att marken fyllts ut med sopor eller annat avfall.

Vem är ansvarig?

Reglerna kring markförorening styrs av miljöbalken. Utgångspunkten är alltid att det är den som orsakar föroreningen som är ansvarig. I andra hand kan fastighetsägare göras ansvarig. Ansvaret omfattar både det område som ursprungligen förorenats och områden som föroreningarna eventuellt spridits till.

Miljö- och byggförvaltningen bedriver tillsyn över förorenade områden och har bland annat till uppgift att granska och besvara de upplysningar och anmälningar som kommer in. Miljö- och byggförvaltningen kan även komma med råd, upplysningar eller förelägganden. 

Vid ett fastighetsköp bör köparen vara särskilt uppmärksam om det tidigare bedrivits någon verksamhet som kan ha förorenat där. Miljö- och byggförvaltningen kan hjälpa till att informera om tidigare verksamheter på en fastighet och eventuella föroreningar.

Den som upptäcker en förorening är skyldig att genast informera miljö- och byggförvaltningen. Föroreningar kan innebära en allvarlig hälsofara och arbeten ska omedelbart avbrytas. Det är förbjudet att utföra åtgärder i ett område som är förorenat utan att anmäla det.

Kontakt

Pernilla Nordqvist

Pernilla Nordqvist

Miljöinspektör
MoB Adm personal, Miljö och byggförvaltning
Telefon: 0383-971 81, 070-586 71 81
Pernilla.Nordqvist@vetlanda.se

Senast uppdaterad 2017-05-18

Synpunkt Vetlanda