Vetlanda
Huvudmeny
Hem
Lyssna

Frågor och svar om förorenade områden

Föroreningar i marken kan ge upphov till oro. Här hjälper vi dig till mer kunskap. Frågelistan fylls på efter hand. Välkommen att kontakta miljö- och byggförvaltningen om du har ytterligare funderingar!

Listan med frågor och svar om förorenad mark kom till efter Länsstyrelsens kartläggning av förorenade områden i Vetlanda, men här hittar du också svar på generella frågor i ämnet.

 • Varför finns det föroreningar på min fastighet?

Det har tidigare bedrivits en verksamhet på eller intill din fastighet som har använt kemiska produkter som på olika sätt har spridit sig till marken, t ex. via luften, spill eller utsläpp.

 • Hur får jag veta vilka sorts föroreningar som finns på min fastighet?

Du är välkommen att ta kontakt med miljö- och byggförvaltningen för mer information. ( se kontakter nedan)

 • Innebär det någon fara i att jag har föroreningar på min fastighet?

Det kan det göra i vissa fall men man kan vidta försiktighetsåtgärder för att minimera risken. Till exempel odling, bevattning, byta ut jord i trädgårdsland, använda handskar när man påtar i jorden.

 • Hur kan föroreningar spridas?

Du kan få i dig föroreningar genom förorenat brunnsvatten, förhöjda halter i grönsaker, bär, svamp, arbete med metaller, inandning osv.

 • Kan jag odla grönsaker i trädgården?

Ja det kan du. I vissa fall om det förekommer höga halter av föroreningar kan det vara befogat att byta ut jorden i trädgårdslanden. Man kan också odla i pallkragar avsedda för odling (dvs. inte impregnerat virke) i köpt kontrollerad jord.

Grönsaker, frukt och bär som har odlats i befintlig trädgårdsjord kan innehålla förhöjda föroreningshalter. Även om föroreningshalterna i grönsaker, frukt och bär skulle vara förhöjda, så måste man ha ätit av dem kontinuerligt under lång tid för att eventuella negativa effekter ska uppstå. Det är inte farligt att äta dem någon gång ibland.

Använd generella hygienregler – tvätta händerna efter kontakt med jord.

 • Jag har en egen brunn på fastigheten. Vad ska jag tänka på?

Kontrollera din brunn med avseende på de aktuella föroreningstyperna även om den bara används till bevattning. Särskilt viktigt är det att kontrollera brunnsvattnet om det används som dricksvatten av barn och gravida kvinnor, eftersom foster och små barn är känsligast för föroreningar.

 • Är det ofarligt att låta mina barn leka i trädgården?

Det är inte farligt att leka på mark som är förorenad såvida föroreningarna inte ligger helt ytligt. Mindre barn ska man dock hålla ett öga på då de kan stoppa förorenad jord i munnen.

 • Om jag vill bygga, gräva eller göra andra större förändringar på min fastighet – vad ska jag tänka på då?

Kontakta miljö- och byggförvaltningen för samråd. Viktigt att göra detta eftersom man kan få ett ansvar om man sköter det fel och orsakar skador eller olägenheter. Om du ska bygga kan det vara nödvändigt att förorenad jord fraktas bort och då kan det krävas att du bekostar en provtagning av jorden samt att jordmassorna tas om hand på ett riktigt sätt, t ex. deponi. Jorden får då inte återanvändas på annan bostadsmark eller annan känslig markanvändning.

 • Vad är känslig markanvändning?

Känslig markanvändning avser markanvändningar där barn och vuxna vistas en större del av dagen under en livstid, t ex. vid bostad, skola eller vårdanläggning.

 • Vems ansvar är det att det finns föroreningar på min fastighet?

Det är alltid den som har bedrivit verksamheten som har orsakat en förorening som är ansvarig i första hand. Om det inte finns någon verksamhetsutövare kvar kan man som fastighetsägare bli ansvarig i vissa fall trots att man inte bedriver någon verksamhet.

Det ena fallet är om det finns avfall, tunnor med kemikalier eller liknande som förvaras på fastigheten. Fastighetsägaren ansvarar för att frakta bort det skadliga ämnet. Om en skada har uppkommit kan fastighetsägaren bli ansvarig för att sanera området.

Det andra fallet är om man har förvärvat en fastighet efter första januari 1999 så kan man bli ansvarig för föroreningarna. Men ansvaret är begränsat. Fastighetsägarens ansvar är sekundärt och kan bara bli aktuellt när det inte finns någon verksamhetsutövare som kan bekosta nödvändiga åtgärder. Det är vidare bara den fastighetsägare som vid förvärvet av fastigheten kände till föroreningen eller då borde ha upptäckt den som kan bli ansvarig. Om det är en privatbostad som förvärvas ansvarar endast den som kände till föroreningen.

 • Bör föroreningarna på min fastighet tas bort?

Oftast är det inget akut behov att ta bort föroreningar men i vissa fall kan det vara motiverat. Det får bedömas från fall till fall och är beroende på hur höga halter av föroreningar det är och hur marken används. Ska man bygga på marken så måste man oftast gräva bort föroreningarna och ta hand om dem på godkänt sätt.

 • Vems ansvar är det att ta bort föroreningarna på min fastighet?

Se fråga om ansvar ovan.

 • Vilket ansvar har kommunen?

Kommuner har ett ansvar att driva tillsyn på förorenade områden. Kommunen söker kontinuerligt också bidrag från Naturvårdsverket för att utföra undersökningar och saneringar av förorenade områden där det inte finns någon ansvarig. Kommunen kan ha ett ansvar som fastighetsägare (se fastighetsägaransvar ovan) för spridning av föroreningar i t ex. ledningsgravar. Vid planläggning av nya områden ansvarar kommunen för att undersöka att marken är lämplig för ändamålet och då kan markundersökningar bli aktuella. I områden med gamla detaljplaner gjordes inte detta då man inte hade tillräcklig kunskap om problematiken med föroreningar i marken och man har inget retroaktivt ansvar som planläggare.

 • Jag ska sälja min fastighet – vad bör jag tänka på då?

Som säljare är du skyldig att upplysa en köpare om uppgifter om att det kan finnas eller finns föroreningar på fastigheten.

 • Hur påverkar det värdet på min fastighet om det finns föroreningar?

Det kan vi inte uttala oss om, liksom många andra saker kan det påverka, men det är inte säkert.

 • Jag ska köpa en fastighet som ligger på förorenad mark eller i anslutning till förorenad mark – vad bör jag tänka på?

En köpare rekommenderas att göra någon form av utredning eller en enklare provtagning av mark och grundvatten innan köpet ingås för att försäkra sig om att köpet inte medför ett saneringsansvar. Kontakta gärna miljö- och byggförvaltningen för rådgivning.

Kontakt

Pernilla Nordqvist

Pernilla Nordqvist

Miljöinspektör
MoB Adm personal, Miljö och byggförvaltning
Telefon: 0383-971 81, 070-586 71 81
Pernilla.Nordqvist@vetlanda.se

Senast uppdaterad 2017-05-15

Synpunkt Vetlanda