Vetlanda kommun logotyp

Bygglovsprocessen

Många gånger behövs bygglov eller bygganmälan när du ska bygga nytt, ändra eller riva något. Vi reder ut hur hela processen från ansökan till inflyttning går till.

Tänk på att det kan vara olika regler beroende på om din fastighet ligger inom detaljplanelagt område eller inte.

Din ansökan om bygglov med bilagor skickas till miljö- och byggförvaltningen. Vid behov får du komplettera dina handlingar.

Om miljö- och byggförvaltningen bedömer att din planerade byggnation följer eventuell detaljplan och inte avviker från andra regelverk går det snabbare att få ett bygglov. Bygglovet innebär bara ett besked om att du får bygga, inte att du får sätta igång. Du kommer först att bli kallad till ett så kallat tekniskt samråd.

Det tekniska samrådet är ett möte där miljö- och byggförvaltningen och byggherren deltar tillsammans med en kontrollansvarig. Där diskuteras bland annat förslaget till kontrollplan, handlingarna i övrigt (teknisk beskrivning, konstruktionsritning) och behovet av arbetsplatsbesök. I vissa fall behövs ytterligare underlag, till exempel energiberäkning och färdigställandeskydd.

När de tekniska förutsättningarna är klargjorda och godkända får du ett startbesked som innebär att du kan påbörja ditt bygge.

Eftersom inga grävningar eller byggnationer får påbörjas före startbeskedet kommer byggstarten alltid efter startbeskedet. Det är nu kontrollplanen börjar gälla.

Om det tekniska samrådet bestämmer att ett eller flera arbetsplatsbesök ska göras, kommer en representant från miljö- och byggförvaltningen att besöka byggplatsen för kontroll.

Det sista mötet innan den nya byggnaden kan tas i bruk kallas slutsamråd. Då ska eventuella kompletterande villkor vara uppfyllda och kontrollplanen vara genomförd.

Du får inte flytta in i den nya byggnaden innan du har fått ett slutbesked alternativt ett interimistiskt slutbesked. I annat fall kan du få betala en byggsanktionsavgift. Om du får ett interimistiskt slutbesked betyder det att du måste åtgärda specificerade brister innan du kan få ett permanent slutbesked.

Dags för inflyttning i den nya byggnaden!