Lyssna
Vetlanda
Lyssna

Översiktsplanering

Varje kommun har en översiktsplan som vägleder oss när vi planerar bostäder, industriområden, handelsetableringar, gator och vägar, åkermark, naturområden, ger bygglov och så vidare.

Översiktsplanen är utgångspunkten för vårt arbete med detaljplaner och fungerar som underlag för andra beslut.

Vetlanda kommuns översiktsplan antogs av kommunfullmäktige oktober 2010. Vetlanda kommuns översiktsplan aktualitetsförklarades av kommunfullmäktige februari 2017.

Fördjupad översiktsplan

Ibland kan vi behöva göra en mer detaljerad strategisk plan över ett område än det som finns i översiktsplanen. Om det är ett geografiskt avgränsat område så gör vi en fördjupad översiktsplan (FÖP). Det finns en fördjupade översiktsplan för Vetlanda tätort som togs fram 1993:

Kommunen håller på att ta fram en ny fördjupad översiktsplan för Vetlanda tätort med sikte på hur vi vill ha det fram till 2040.

Underlag för ny fördjupad översiktsplan

I samband med den fördjupade översiktsplanen för Vetlanda tätort har olika utredningar genomförts eller är på gång:

Grönstrukturplan

Grönområden har många funktioner. Den kan ge staden identitet och karaktär, ge plats för rekreation och lek, rena dagvatten, fungera hälsofrämjande, locka till sig nya invånare och turister samt ge förutsättningar för en rik biologisk mångfald.

Vindkraft

I kommunens vindbruksplan pekar vi ut områden som är särskilt lämpliga för vindkraft, men även områden som inte lämpar sig för vindkraft, till exempel känsliga natur- eller kulturmiljöer.

Vindbruksplanen ska bland annat göra att kommunen enklare och snabbare kan ta beslut i vindkraftsärenden. Planen är också vägledande för vindkrafts­exploatörer vid planering av vindkraftsparker.

Vindbruksplanen är en del av översiktsplanen.