Lyssna
Vetlanda
Lyssna

Miljöfarlig verksamhet

Du som driver en verksamhet har ett ansvar för att verksamheten inte skadar miljön eller människors hälsa. För vissa miljöfarliga verksamheter måste du göra en anmälan eller söka ett tillstånd.

Miljöfarliga kallas alla verksamheter som kan orsaka utsläpp till mark, vatten eller luft, som hanterar kemikalier eller avfall, eller som kan störa omgivningen genom till exempel buller eller lukt.

Miljöbalken är den lag som gäller för alla verksamheter som på något sätt kan påverka människors hälsa eller miljön. Lagen omfattar både företag och privatpersoner.

Din verksamhet räknas som miljöfarlig om verksamheten uppfyller någon av följande förutsättningar:

  • Utsläpp av avloppsvatten, fasta ämnen eller gas från mark, byggnader eller anläggningar i mark, vattenområden eller grundvatten.
  • Använder mark, byggnader eller anläggningar på ett sätt som kan medföra olägenhet för människors hälsa eller miljö genom utsläpp.
  • Förorenar mark, luft, vattenområden eller grundvatten.
  • Använder mark, byggnader eller anläggningar på ett sätt som kan medföra olägenhet för omgivningen genom buller, skakningar, ljus, lukt, joniserande eller icke-joniserande strålning eller liknande.

Starta ny verksamhet

Många miljöfarliga verksamheter kräver ett tillstånd eller en anmälan innan den startas.

Om du behöver anmäla verksamheten till miljö- och byggförvaltningen eller ansöka om tillstånd hos Mark- och miljödomstolen i Växjö eller Miljöprövningsdelegationen vid Länsstyrelsen i Östergötlands län beror bland annat på verksamhetens typ, omfattning och miljöeffekter. På sidan ”A-, B-, C- eller U-anläggning” kan du ta reda på vilken kategori din verksamhet tillhör.

Ansökan om tillstånd till miljöfarlig verksamhet

För att starta en tillståndspliktig verksamhet (A- och B-anläggningar) måste du först ha ett tillstånd enligt Miljöbalken. Tillståndsprocessen är ganska omfattande och det kan ta lång tid innan tillståndet är klart. Du kan läsa mer på Länsstyrelsen i Jönköpings läns hemsida om själva tillståndsprocessen.

Anmälan/ändring av miljöfarlig verksamhet

En del miljöfarliga verksamheter (C-anläggningar) är anmälningspliktiga. Det innebär att du måste ha gjort en anmälan till miljö- och byggnämnden i Vetlanda innan du börjar anlägga eller driva verksamheten. Förändringar i en befintlig tillstånds- eller anmälningspliktig verksamhet kan också vara anmälningspliktig. Även berörda grannar ska få tillfälle att yttra sig.

Din anmälan ska vara komplett

En anmälan ska göras till miljö- och byggförvaltningen minst sex veckor innan verksamheten startar. Din anmälan ska vara komplett för att det ska gå att göra en riktig bedömning av verksamhetens eller åtgärdens typ, omfattning och miljöeffekter. Miljö- och byggförvaltningen har rätt att begära in kompletteringar om anmälan anses ofullständig.

Du kan använda blanketten ”Anmälan om miljöfarlig verksamhet och hälsoskyddöppnas i nytt fönster” eller utforma anmälan på annat sätt. Observera att inte alla delar i denna anmälningsblankett behöver beröra just din verksamhet.

Om du inte får svar på din anmälan inom sex veckor kan miljö- och byggförvaltningen inte meddela något beslut som kan förbjuda eller allvarligt begränsa verksamheten. Beslut om försiktighetsmått kan dock meddelas senare.

Ändring av verksamhet

En ändring i en befintlig tillstånds- eller anmälningspliktig verksamhet kan vara anmälningspliktig. Kontakta därför alltid miljö- och byggförvaltningen innan du genomför större förändringar i verksamheten.

Vid förändring av befintlig verksamhet behöver en anmälan normalt endast innehålla de delar som berörs av ändringen. Beskriv den ändring som anmälan avser, varför den ska vidtas samt vilka konsekvenser ändringen har för miljön och människors hälsa. Du kan använda blanketten ”Anmälan om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd” eller utforma anmälan på annat sätt.

A-,B-,C- eller U-anläggning

Egenkontroll enligt miljöbalken

Egenkontroll är verksamhetsutövarens verktyg för att kontrollera och följa upp att verksamheten uppfyller miljöbalkens krav. Syftet med egenkontrollen är att motverka och förebygga olägenheter för människors hälsa och påverkan på miljön. Egenkontroll är ett sätt att tänka och bör ingå som en del i det dagliga arbetet.

Som verksamhetsutövare har du en skyldighet att se till att din verksamhet lever upp till miljöbalkens grundläggande krav på resurshushållning och hänsyn till människors hälsa och miljön. Alla verksamheter som kan medföra skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön ska enligt miljöbalken ha en egenkontroll.

Hur omfattande det förebyggande kontrollarbetet behöver vara beror på verksamhetens typ och omgivning. För anmälnings- eller tillståndspliktiga verksamheter/åtgärder finns mer specifika krav på arbetets omfattning och dokumentation. Kraven finns att läsa i förordning om verksamhetsutövares egenkontroll (1998:901).

Dokumentation av egenkontroll

Egenkontrollen bör vara en naturlig del av arbetet och omfatta både rutiner, organisatoriska, administrativa samt tekniska åtgärder. En väl fungerande egenkontroll ger goda förutsättningar för att exempelvis fel på utrustning, felaktiga rutiner eller andra brister upptäcks innan de orsakar olägenheter. En skriftlig egenkontroll underlättar både arbetet och uppföljningen.

Den skriftliga egenkontrollen ska innehålla:

Egenkontrollpärm

För att underlätta arbetet med din dokumentation av egenkontroll har miljö- och byggförvaltningen samlat aktuella och relaterade dokument i en egenkontrollpärmöppnas i nytt fönster. Blanketter, vägledning, kemikalieförteckning och mallar är några exempel på dokument som du kan ladda ner. Du kan använda dokumenten i pärmen för att organisera och bygga upp din egenkontroll eller utforma din dokumentation på annat sätt. Det är dock viktigt att dina mallar följer egenkontrollförordningens krav.

Lägga ner en miljöfarlig verksamhet

När du lägger ner hela eller delar av en miljöfarlig verksamhet ska du informera din tillsynsmyndighet i god tid innan verksamheten upphör. Tillsynsmyndigheten gör en bedömning om förändringen är anmälningspliktig och utformar sedan, tillsammans med verksamhetsutövaren, en avvecklingsplan.

I avvecklingsplanen ska du redovisa hur olika process- eller anläggningsdelar ska omhändertas och eventuellt rengöras. Du ska också utreda vilket saneringsbehov som finns för mark, byggnad och övriga anläggningsdelar. I planen ska det också framgå vem som har ansvar för olika delar av arbetet.