Lyssna
Vetlanda
Lyssna

Riskbedömning och driftstörning

Riskbedömning är ett redskap för att stärka beredskapen för oväntade händelser. Vid en riskbedömning kan du som verksamhetsutövare identifiera tänkbara risker, hur och var riskerna kan uppkomma, vilka konsekvenser de kan orsaka och hur tillbud ska rapporteras.

En riskbedömning omfattar risker vid normal drift och vid särskilda händelser, så kallad driftstörning. Undersökningar och vidtagna åtgärder ska dokumenteras. Enligt förordning om verksamhetsutövares egenkontroll (1998:901) ska anmälnings- och tillståndspliktiga verksamheter ha en riskbedömning i sin verksamhet.

Driftstörning/avvikelse ska anmälas

Driftsstörningar av betydelse ur miljösynpunkt ska anmälas till miljö- och byggförvaltningen. Det är inte bara driftstörningar som lett till en miljöstörning som ska anmälas utan du bör även anmäla driftstörningar som kunde ha lett till en miljöstörning. Det är viktigt att en anmälan om driftstörning sker omgående så att miljöinspektörerna snabbt kan ingripa för skydd av människors hälsa och miljön samt för att kunna svara på frågor från allmänheten.

Vem ska se till att det finns en riskbedömning?

Det är alltid den miljöansvarige på företaget som är ytterst ansvarig för att det finns en dokumenterad och fungerande riskbedömning. Att upprätta och revidera riskbedömningen kan rent praktiskt överlåtas till någon annan med kunskap inom området. Vem som är ansvarig för riskbedömningen ska skrivas ned i bolagets ansvarsfördelning. En översyn av riskbedömningen bör ske minst en gång per år eller oftare om det finns behov av det.

Vad är en driftstörning/avvikelse?

En driftstörning/avvikelse är det som i riskbedömningen kallas för särskilda händelser. Det kan till exempel vara överträdande av villkor eller försiktighetsmått, störning i process, brand, rökutveckling, elavbrott eller kemikalieutsläpp