Lyssna
Vetlanda
Lyssna

Rutiner för egenkontroll vid miljöfarlig verksamhet

En rutin är en beskrivning av vad som kontinuerligt ska göras. Rutin kan förklaras som verksamhetens ordningsregler.

Enligt förordning om verksamhetsutövares egenkontroll (1998:901) ska anmälnings- och tillståndspliktiga verksamheter ha skriftliga dokumenterade rutiner. Rutiner ska finnas så att verksamheten fortlöpande kontrollerar att risker för människors hälsa och miljön förebyggs. Det ska finnas möjlighet att i god tid sätta in åtgärder mot brister i eller risker med verksamheten.

En rutin ska vara skriven så att vem som helst kan förstå vad som ska göras. Utgå exempelvis från riskbedömningen när rutiner upprättas.

Vem ska se till att det finns rutiner?

Det är alltid verksamhetsutövaren som är ytterst ansvarig för att det finns dokumenterade och fungerande rutiner. I rutinen ska det tydligt framgå vem som är ansvarig för att rutinen följs och uppdateras. Att rutinerna upprättas och uppdateras kan rent praktiskt överlåtas till någon annan med kunskap inom området.

Vad ska en rutin innehålla?

En rutin ska alltid ha en rubrik för att det snabbt ska gå att se vad den handlar om.

Syfte

Varför utförs arbetet? Varför finns rutinen?

Ansvar

En ansvarig person som ser till så att rutinen blir utförd. Det ska även framgå vem som är ansvarig för uppdatering av rutinen, vilket datum den skrevs och när den senast reviderades. Detta skrivs ofta längst upp i dokumentet.

Tillvägagångssätt

En instruktion om hur arbetet konkret ska utföras. Den kan till exempel innehålla hänvisningar till journalblad som ska fyllas i.

Frekvens

När eller hur ofta ska rutinen genomföras?

Dokument

Dokumentation av relaterade dokument, till exempel vad dokumentet för journalföring heter och eventuell beteckning.

Journalblad

Till rutinen ska det finnas journalblad eller liknande journalföring som bekräftar att rutinen följs. Journalbladet visar vilken rutin som har genomförts, datum då rutinen genomfördes och ansvarig person som utförde den.