Lyssna
Vetlanda
Lyssna

Avfall i anläggningsarbeten

Återvinning av bygg- och rivningsavfall kan innebära föroreningsrisker och åtgärden kan därför behöva anmälas eller tillståndsprövas.

Ibland krävs det att du som vill använda avfall lämnar in en anmälan till kommunen. I vissa fall kan tillstånd för användandet behövas. Du söker söker tillstånd hos länsstyrelsen.

Det som avgör om det krävs en anmälan eller tillstånd är risken för förorening av mark och vatten. Detta bedöms utifrån avfallets föroreningsinnehåll, mängden avfall och platsens lämplighet. Det kan vara svårt att själv väga in alla miljöaspekter och bedöma föroreningsrisken på platsen. Kontakta därför gärna miljö- och byggförvaltningen i god tid innan åtgärden ska genomföras för att få rådgivning.

Anmälan om återvinning av avfall för anläggningsändamål görs till miljö- och byggförvaltningen. Anmälan ska skickas in senast sex veckor innan verksamhet startas.

Om det inte finns någon föroreningsrisk i samband med användningen behövs varken anmälnings- eller tillståndsplikt. Däremot kan det vara aktuellt att anmäla om samråd för förändring av naturmiljön till länsstyrelsen. Det kan även bli aktuellt att ansöka om strandskyddsdispens och marklov hos kommunen.

I broschyren ”Användning av schaktmassor och annat avfall för anläggningsändamålöppnas i nytt fönster” kan du läsa mer i detalj om när du behöver anmäla eller söka tillstånd samt vad som gäller för bland annat återvinning av asfalt.