Lyssna
Vetlanda
Lyssna

Cisterner

Har du en cistern för eldningsolja eller diesel som är större än en kubikmeter? Då ska den anmälas och kontrolleras regelbundet.

I de flesta fall måste du anmäla till miljö- och byggförvaltningen innan en ny cistern installeras. Detta ska göras för:

  • Oljecisterner i mark som är större än en kubikmeter.
  • Oljecisterner utomhus som är större än en kubikmeter, men högst tio kubikmeter.

Du ska anmäla i god tid innan du installerar cisternen. För cisterner inomhus behöver du inte göra någon anmälan.

Brandfarliga varor i cistern

Du kan behöva tillstånd från räddningstjänsten för viss förvaring av brandfarliga vätskor i cistern i mark, ovan mark och inomhus. Det är typen och mängden av brandfarlig vara och hur den hanteras samt om det är privat eller yrkesmässigt, som avgör om du behöver tillstånd. Kontakta Höglandets räddningstjänstförbund för information och ansökan om tillstånd.

Ta en cistern ur bruk

När oljecisternen tas ur bruk ska du anmäla det till miljö- och byggförvalt­ningen.

Det är också ett lagkrav att du tömmer och rengör cisternen och gör påfyllningsanordningen obrukbar. För detta arbete ska du anlita ett saneringsföretag. Avfallet från saneringen ska tas omhand som farligt avfall.

Efter tömning och rengöring bör du helst gräva upp och ta bort cisterner i mark. Om cisternen inte tas bort ska den fyllas med sand för att undvika framtida sättningar.

Intyg på vidtagna åtgärder, uppgifter på vem som utfört avfallstransporten samt vart avfallet transporterats ska skickas in till miljö- och byggförvaltningen.