Lyssna
Vetlanda
Lyssna

Lantbruk

För djurhållning och lantbruk kan du behöva tillstånd från länsstyrelsen eller miljö- och byggförvaltningen. Ansökan/ anmälan måste göras innan du startar din verksamhet. Som företagare inom området måste du även ta fram och följa ett egenkontrollprogram.

Djurhållning

Enligt Vetlanda kommuns lokala hälsoskyddsföreskrifteröppnas i nytt fönster krävs tillstånd av miljö- och byggnämnden för att inom detaljplanelagt område ha:

Generellt ger vi inte tillstånd för tupp och påfågel. Om du ska ha färre än fem höns klassas de som sällskapsdjur och då behöver du inget tillstånd.

Om du har 101-400 djurenheter för nötkreatur måste du först göra en anmälan om jordbruksföretag eller annan djurhållning med mer än 100 djurenheteröppnas i nytt fönster till miljö- och byggförvaltningen. Om du ska ha fler djur krävs tillstånd från länsstyrelsen.

Hantering av döda djur

Kadaver från produktionsdjur ska tas om hand på ett säkert sätt. Dels för att undvika spridningsrisk av smittsamma sjukdomar till levande djur och dels för att undvika att besvär uppstår för omgivningen. Döda produktionsdjur som till exempel kor, grisar, får och fjäderfä får inte flyttas på annat sätt än genom hämtning av ett registrerat och godkänt företag, exempelvis Svensk lantbrukstjänst.

Undantag hästar

Det finns ett undantag för hästar. Du får gräva ner hästar om du har fått en plats godkänd av miljö- och byggförvaltningen. Miljö- och byggförvaltningen kontrollerar om platsen är lämplig och lämnar anvisningar för nedgrävningen.

Gödsel

Gödselspridning ska ske så att näringen återförs till åkermarken samtidigt som läckaget till yt- och grundvatten blir så litet som möjligt. Det är alltid du som hanterar gödseln som är ansvarig för att tillräckliga skyddsåtgärder används.

Ta hand om eget avloppsslam

Förvaring och hantering av avfall

Som lantbrukare är du skyldig att sortera glas, metall-, plast- och pappersförpackningar och lämna till återvinning, till exempel på Flishults avfallsanläggning.

Farligt avfall som lysrör, glödlampor, batterier, lösningsmedel, färg- och lackrester och bekämpningsmedel ska sorteras ut från övriga sopor. Innan du får transportera farligt avfall som uppkommit i den egna verksamheten måste du anmäla det till länsstyrelsen.

Du är skyldig att samla ihop all ensilageplast och skicka den till återvinning. Det är förbjudet att själv elda ensilageplast. SvepRetur hanterar återvinning av ensilageplast och ordnar speciella uppsamlingsplatser. Datum och plats för insamling av lantbruksplast i Vetlanda kommun finner du på SvepRetur.

Spridning av bekämpningsmedel

Kemisk bekämpning ska vara behovsanpassad och utföras så att inga preparat hamnar där de inte ska vara. Det är sprutföraren som är ansvarig för att hålla mark- och vindanpassade avstånd och att utrustningen är i gott skick. Om tjänsten köps in är verksamhetsutövare skyldig att upplysa om avstånd till vattentäkter och andra känsliga områden. Det finns bestämmelser för hur du ska förvara och hantera kemikalier. Inom vattenskyddsområde ska du söka tillstånd för spridning av bekämpningsmedel, i vissa fall är det förbjudet att sprida bekämpnings­medel.