Vetlanda
Huvudmeny
Hem
Lyssna

Elevhälsa

Att trivas och må bra är viktigt för att du ska kunna lära och prestera bra i skolan. Elevhälsans uppdrag är att skapa en så positiv lärandesituation som möjligt för varje elev och hjälpa dig som elev att nå goda studieresultat utifrån dina förutsättningar.

Elevhälsan ska främst vara förebyggande och hälsofrämjande.

Inom elevhälsan arbetar skolsköterskor, skolläkare, skolkurator, skolpsykolog och personal med specialpedagogisk kompetens för att se till att alla elever mår bra och har en god arbetsmiljö. Elevhälsan hjälper också till att utreda eventuella behov av särskilt stöd.

Vid varje skola finns en elevhälsa som rektor ansvarar för. Här kan du läsa om vad vi inom elevhälsan gör och vart du kan vända dig med olika frågor. Vi finns för dig som går i förskoleklass, grundskola, grundsärskola, gymnasieskola och gymnasiesärskola. All personal inom elevhälsan har tystnadsplikt. I våra riktlinjer för barn- och elevhälsa kan du läsa mer om hur vi arbetar.

Rörligt team

Det rörliga teamet går in och stöttar den enskilda skolan när det finns behov av extra insatser. Det handlar i första hand om utveckling av arbetet på skol- och gruppnivå, samt hur detta påverkar elevers förutsättningar för lärande och utveckling.

Skoldatatek

Skoldatateket lånar ut tekniska hjälpmedel och har kunskap om olika program som kan hjälpa barn och elever som behöver stöd i förskolan/skolan. För att få låna ett hjälpmedel behöver läraren och förskolechef/rektor göra en ansökan.

Skoldatateket har en blogg där du kan läsa mer om vad de kan hjälpa till med, vetlandaskoldatatek.wordpress.comlänk till annan webbplats.

Skolkurator

Om du behöver prata med någon för att få stöd och motivation kan du vända dig till skolkuratorn. Skolkuratorn deltar i arbetet med att skapa en bra stämning i klasserna och på skolan, till exempel genom att arbeta med värdegrundsarbete eller tjej- och killgrupper.

Skolläkare

Skolläkaren arbetar bland annat med uppföljning av hälsosamtal, remisser, utlåtanden och intyg. Om du behöver komma i kontakt med skolläkaren söker du via skolsköterskan.

Psykolog inom skolan

Skolpsykologerna genomför psykologutredningar, ger råd och stöd. De arbetar också med observationer och bedömningar i klassrummen.

Skolpsykologen arbetar på rektors uppdrag. För att komma i kontakt med skolpsykolog behöver du göra en ansökan. Ansökan fylls i av vårdnadshavare och lärare.

Skolsköterska

Skolsköterskan arbetar bland annat med att informera och påverka när det gäller övergripande hälsofrågor. Hälsoscreening, samtal och vaccinationer ingår också i arbetet.

Elever och vårdnadshavare kan själva söka kontakt med skolsköterskan.

Specialpedagog

Specialpedagogen bidrar tillsammans med rektor och övrig personal till skolans pedagogiska utveckling. Ett av uppdragen är att arbeta för så goda undervisnings- och lärandemiljöer som möjligt, samt ge stöd och hjälp till de elever som är i behov av särskilt stöd.

Specialpedagogen genomför på uppdrag av rektor pedagogiska utredningar och upprättar åtgärdsprogram i samverkan med elev, vårdnadshavare och lärare.

Tal-, språk-, läs- och skrivstöd

Specialpedagoger med inriktning mot tal och hörsel samt logoped har ett uppdrag som omfattar utveckling och stöd i språk-, läs- och skrivfrågor. De genomför språk-, läs- och skrivbedömningar och ger även individuellt stöd till barn/elever inom tal/språk.

Kontakt

Ann Ljungström

Ann Ljungström

Chef Resurscentrum
BU Chef/Adm pers, Barn och Utbildning
Telefon: 0383-976 81, 070-634 55 61
ann.ljungstrom@vetlanda.se

Resurscentrum för elevhälsa

Besöksadress:
Stationsgatan 4B
574 31 Vetlanda

Senast uppdaterad 2017-05-30

Navigera vidare

Synpunkt Vetlanda