Vetlanda
Huvudmeny
Lyssna

Kvalitet i förskolan

Genom att utvärdera får vi kunskap om hur vi kan utveckla förskolan så att varje barn får de bästa förutsättningarna för utveckling och lärande.

Enligt förskolans läroplan ska förskolans kvalitet kontinuerligt och systematiskt dokumenteras, följas upp, utvärderas och utvecklas. Det handlar ytterst om att förbättra arbetsprocesser och att kunna bedöma om vi arbetar enligt målen. Genom att analysera resultaten får vi fram vilka områden vi behöver utveckla.

I vårt systematiska kvalitetsarbete har vi en klar och tydlig struktur mellan de olika nivåerna i kommunen. Arbetet fokuserar på en uppföljning av de nationella målen i läroplanerna och vilka åtgärder som behövs för att öka måluppfyllelsen. Vi utgår också från kommunfullmäktiges och barn- och utbildningsnämndens mål. Samtliga nivåer i barn- och utbildningsförvaltningen ansvarar för att följa och utveckla arbetet på sin nivå.

Genom att jobba med det vi kallar kvalitetshjuletPDF, ett årshjul med olika fokusområden under bestämda tider på året, samlar vi läroplanens målområden. Förskolorna dokumenterar kontinuerligt och reflekterar tillsammans. Till stöd i arbetet används Skolverkets stödmaterial BRUKlänk till annan webbplats och kommunens självskattningssystem GEM, gemensamma målkriterier.PDF

Varje barns utveckling och lärande samlas i barnets portfolio och tas upp vid utvecklingssamtal.

Barnperspektiv i allt

När vi gör våra utvärderingar har vi ett tydligt barnperspektiv och låter barn och föräldrar vara delaktiga. Vi använder oss av en föräldraenkät och klassens kvalitetsrapport.

Föräldraenkät

Föräldraenkäten fylls i av föräldrar som har barn i förskola eller pedagogisk omsorg. Enkäten skickas till den e-postadress som vårdnadshavaren som står som mottagare på räkningen har angett.

Klassens kvalitetsrapport

Klassens kvalitetsrapport är en metod som riktar sig till barn i förskolan, tre till fem år. De får besvara en enkät under en pedagogs ledning och genom att titta på resultaten och analysera dem får vi fram underlag för fortsatt utveckling.

Metoden låter barnen aktivt delta i gruppens och förskolans kvalitetsarbete. Den utgår från varje barns uppfattning om sin förskolevardag och ökar vår förståelsen för verksamheten genom den diskussion som resultat och analys ger.

Kontakt

Ingela Nyberg

Ingela Nyberg

Verksamhetschef förskola
BU Chef/Adm pers, Barn och Utbildning
Telefon: 0383-972 51, 070-609 72 51
Ingela.Nyberg@vetlanda.se

Senast uppdaterad 2017-08-25

Synpunkt Vetlanda