Kontakt
Dela
Lyssna
Vetlanda
Kontakt
Dela
Lyssna

Hälsa och stöd för elever

Att trivas och må bra är viktigt för att du ska kunna lära och prestera bra i skolan. Elevhälsans uppdrag är att skapa en så positiv lärandesituation som möjligt för varje elev och hjälpa dig som elev att nå goda studieresultat utifrån dina förutsättningar.

Elevhälsan ska främst vara förebyggande och hälsofrämjande.

Inom elevhälsan arbetar skolsköterskor, skolläkare, skolkurator, skolpsykolog och personal med specialpedagogisk kompetens för att se till att alla elever mår bra och har en god arbetsmiljö. Elevhälsan hjälper också till att utreda eventuella behov av särskilt stöd. All personal inom elevhälsan har tystnadsplikt.

Psykolog inom skolan

Psykologer inom skolan genomför psykologutredningar, ger råd och stöd. De arbetar också med observationer och bedömningar i klassrummen.

Psykologen arbetar på rektors uppdrag. Ansökan om kontakt med psykolog går via läraren. Ansökan fylls i av lärare och vårdnadshavare.

Rörligt team

Det rörliga teamet går in och stöttar den enskilda skolan när det finns behov av extra insatser. Det handlar i första hand om utveckling av arbetet på skol- och gruppnivå, samt hur detta påverkar elevers förutsättningar för lärande och utveckling. Ansökan om insats från teamet lämnas till chefen på Resurscentrum, Ann Ljungström.

Kontakt

Monica Brogård, telefon 072-200 36 63, monica.brogard@vetlanda.se

Skoldatatek - stöd kring digitala verktyg för lärande

Skoldatateket lånar ut tekniska hjälpmedel och har kunskap om olika program som kan hjälpa barn och elever som behöver stöd i förskolan/skolan. För att få låna ett hjälpmedel behöver läraren och förskolechef/rektor göra en ansökan.

Skoldatatekets blogg kan du läsa mer om vad vi kan hjälpa till med.

Kontakt

Skolkurator

Om du behöver prata med någon för att få stöd och motivation kan du vända dig till skolkuratorn. Skolkuratorn deltar i arbetet med att skapa en bra stämning i klasserna och på skolan, till exempel genom att arbeta med värdegrundsarbete eller tjej- och killgrupper.

Kontaktuppgifter till din skolas skolkurator finns på respektive skolas webbplats.

Skolläkare

Skolläkaren arbetar bland annat med uppföljning av hälsosamtal, remisser, utlåtanden och intyg. För att komma i kontakt med skolläkaren vänder du dig till skolsköterskan. Skolläkaren heter Ulrika Karlsson.

Skolsköterska

Skolsköterskan arbetar bland annat med att informera och påverka när det gäller övergripande hälsofrågor. Hälsoscreening, samtal och vaccinationer ingår också i arbetet.

Elever och vårdnadshavare kan själva söka kontakt med skolsköterskan. Kontaktuppgifter finns på respektive skolas webbplats.

Specialpedagog

Specialpedagogen bidrar tillsammans med rektor och övrig personal till skolans pedagogiska utveckling. Ett av uppdragen är att arbeta för så goda undervisnings- och lärandemiljöer som möjligt, samt ge stöd och hjälp till de elever som är i behov av särskilt stöd.

Specialpedagogen genomför på uppdrag av rektor pedagogiska utredningar och upprättar åtgärdsprogram i samverkan med elev, vårdnadshavare och lärare.

Tal-, språk-, läs- och skrivstöd

Specialpedagoger med inriktning mot tal och hörsel samt logoped har ett uppdrag som omfattar utveckling och stöd i språk-, läs- och skrivfrågor. De genomför språk-, läs- och skrivbedömningar och ger även individuellt stöd till barn/elever inom tal/språk.

Kontaktuppgifter till din skolas specialpedagog finns på respektive skolas webbplats.

Kontakt