Vetlanda
Huvudmeny
Hem
Lyssna

Skolskjuts

Kommunen ordnar gratis skolskjuts för elever i grundskolan om det behövs med hänsyn till avstånd, trafikförhållanden, funktionshinder eller någon annan särskild omständighet. Gymnasieelever kan få resebidrag.

Karta med alla skolskjutsturer

Du kan se tider och hållplatser för skolskjutsarna på en kartalänk till annan webbplats. Du söker fram turen du vill titta på genom att först välja skola och sedan tur.

Regler för skolskjuts

Om du väljer en annan skola än den som kommunen anvisar har kommunen ingen skyldighet att ordna skolskjuts.

Varje kommun har lokala regler om skolskjutsen. I Vetlanda kommun grundar sig rätten till skolskjuts på avståndet mellan hem och skola. Olika avstånd gäller för olika årskurser.

Rätten till skolskjuts gäller mellan hem och skola, inte till/från fritidshem. Som hem räknas i första hand elevens folkbokföringsadress.

Kompisåkning är inte tillåten. Skolskjutsen är till för dem som är skolskjutsberättigade.

Avstånd hem-skola som ger rätt till skolskjuts
ÅrskursAvstånd
Förskoleklass – årskurs 3Minst två kilometer
Årskurs 4–6Minst fyra kilometer
Årskurs 7–9Minst fem kilometer

Inga skolskjutsar utförs inom tätort. Holsby-Sjunnen anses som en tätort.

Tillåtet avstånd hem–hållplats
ÅrskursAvstånd
Förskoleklass – årskurs 3Minst en kilometer
Årskurs 4–6Minst två kilometer
Årskurs 7–9Minst tre kilometer

Ansök om skolskjuts

Vid växelvis boende kan eleven få skolskjuts från båda hemmen om de ligger inom Vetlanda kommun. Använd vår blankett för att ansöka om skolskjuts vid växelvis boendePDF.

Elev som behöver skjuts på grund av olycksfall får resor betalda direkt av försäkringsbolaget. Vänd dig till försäkringsbolaget så ordnar de resan.

Även om inte skolskjutsavstånden uppfylls kan elev ansöka om skolskjuts på grund av särskilda skälPDF. De särskilda skälen kan till exempel vara handikapp, operation (läkarintyg fordras), psykologiska eller sociala skäl. Prövning sker i varje enskilt fall.

Handläggningstid och beslut

Handläggningstiden vid ansökan om skolskjuts kan variera mellan två och fem veckor beroende på ärendetyp och ärendets komplexitet. Beslut fattas i varje enskilt ärende och meddelas vårdnadshavaren/vårdnadshavarna. Fram till dess att ett beslut har trätt i kraft är det vårdnadshavarens ansvar att se till att eleven kommer till och från skolan.

Skolskjuts för gymnasieelever

Kommunen har ingen skyldighet att ordna skolskjuts för gymnasieelever, men elever som har långt till gymnasieskolan kan få resebidrag.

Om det finns plats i grundskolans skolskjutsar kan gymnasieelever efter överenskommelse åka med. Det kan få till följd att resan ibland kan lösas på olika sätt för två elever som bor på samma ort.

Resebidrag för gymnasieelever

Elever som har mer än sex kilometer mellan hem och skola eller fyra kilometer mellan hem och hållplats får resebidrag.

Resebidraget kan ges i form av

  • färdbevis för länstrafikens resor eller kommunens skolskjuts för grundskola i mån av plats
  • och/eller kontantbidrag för dagliga resor som inte görs med kollektivtrafik eller kommunens skolskjuts.

Kontakt

Östen Stålhand

Östen Stålhand

Skolskjutsplanerare
BU Kansliet, Barn och Utbildning
Telefon: 0383-972 76
osten.stalhand@vetlanda.se

Senast uppdaterad 2017-05-30

Synpunkt Vetlanda