Vetlanda
Huvudmeny
Hem
Lyssna

Folkhälsa

Att uppnå en god och jämlikt fördelad folkhälsa i kommunen är viktigt för att Vetlandaborna ska kunna leva ett rikt liv och för att kommunen ska utvecklas hållbart.

Med folkhälsoarbete menas planerade och systematiska insatser som främjar hälsan och förebygger sjukdom och skada genom att påverka faktorer och förhållanden som bidrar till en positiv hälsoutveckling i samhället.

Vad är folkhälsa?

Folkhälsa är benämningen på befolkningens hälsotillstånd, det vill säga nivå och fördelning av hälsan i samhället. En individs hälsa bestäms bland annat av genetiska förutsättningar, sociala kontakter, uppväxtvillkor, livsstil, utbildning, arbete, boende, miljön och samhällsekonomiska strategier. Genom att utgå ifrån hälsans bestämningsfaktorer kan man analysera och förstå kommunbefolkningens behov och sätta in insatser där de gör mest nytta.

Hur arbetar vi med folkhälsan i Vetlanda?

Vetlanda kommun påverkar kommuninvånarnas hälsa genom sitt ansvar för skola och barnomsorg, bostäder, miljö, samhällsplanering, vård, omsorg och stöd, samt kultur och fritid. Genom politiska beslut som skapar goda och hälsofrämjande livsmiljöer och minskar skillnaderna i hälsa kan kommunen skapa de bästa förutsättningarna för välmående och friska invånare.

Folkhälsosamordnaren arbetar för att folkhälsoperspektivet ska bli en naturlig del i den löpande verksamhetsplaneringen inom kommunen genom att initiera, stödja och samordna olika insatser. Arbetet sker i samverkan mellan Höglandets räddningstjänstförbund, kommunens förvaltningar och bolag, Jönköpings läns Landsting, lokala frivilligorganisationer och föreningar.

Centrala säkerhetsgruppen är styrgruppen för folkhälso- och säkerhetsarbetet i kommunen på tjänstemannanivå. Representanter ifrån samtliga kommunala förvaltningar och bolag, räddningstjänsten samt landstinget ingår i gruppen. Centrala säkerhetsgruppens uppgift är att samordna säkerhets-, trygghets- och folkhälsoarbetet i kommunen.

Folkhälsorådet består av kommunstyrelsens arbetsutskott och är den politiska styrgruppen för folkhälso- och säkerhetsarbetet i kommunen.

Prioriterade områden

Prioriterade områden innefattar förebyggande åtgärder inom:

  • Barn- och ungas uppväxtvillkor med fokus på psykisk hälsa och föräldrastöd.
  • Alkohol, narkotika, doping och tobak med fokus på barn/ungdomar och föräldrar.
  • Äldres hälsa med fokus på psykisk hälsa och fallolyckor.

Kontakt

Paula Claesson

Säkerhetssamordnare
-tom, Kris och beredskap
Telefon: 072-579 30 01
paula.claesson@raddningstjansten.com

Senast uppdaterad 2017-09-20

Synpunkt Vetlanda