Vetlanda
Huvudmeny
Hem
Lyssna

Vetlanda kommuns arbete med psykisk ohälsa

Psykisk ohälsa och suicid är ett av Sveriges, Europas och världens mest utbredda folkhälsoproblem. Forskning visar att ju tidigare man får hjälp med psykiska problem, desto mindre är risken för allvarliga komplikationer. Ur ett arbetsplatsperspektiv kan vi också se att tidigt upptäckt av psykiska problem på arbetsplatsen kan bidra till minskade sjukskrivningar.

Det finns ett tydligt kommunalt ansvar för att förebygga psykisk ohälsa och psykiska olyckor såsom suicid. I bland annat arbetsmiljölagen och arbetsmiljölagens förordning om systematiskt arbetsmiljöarbete beskrivs kommunens ansvar för att arbeta för en god psykisk, social och fysisk arbetsmiljö. Även lagen om skydd mot olyckor beskriver att kommunen i sitt olycksförebyggande arbete kan arbeta för att förebygga suicid.

Vetlanda kommun har påbörjat ett omfattande arbete för att minska antalet psykiska olyckor i kommunen genom att alla medarbetare, runt 2 500 personer, utbildas i Första hjälpen till psykisk hälsa (MHFA-Mental Health First Aid). Utbildningen ger kunskap om risker och orsaker till suicid och olika psykiska sjukdomar och ska ge medarbetarna verktyg för att kunna bemöta och agera i situationer där man möter suicidnära människor. Alltså, en grundutbildning i första hjälpen för psykisk ohälsa. De runt 2 500 tillsvidareanställda inom kommunen förväntas vara färdigutbildade inom fem år.

MHFA

MHFA är en evidensbaserad metod som skapar verktyg för människor att våga tala om psykisk ohälsa och suicid och som främjar tidig upptäckt av problemen. Genom utbildningen i MHFA får Vetlanda kommuns medarbetare ökad kunskap för att hjälpa kollegor, kunder eller närstående som lider av psykisk ohälsa.

MHFA ökar möjligheten att upptäcka kännetecken, symptombilder, orsaker, riskfaktorer och skyddsfaktorer. Det ökar också benägenheten att ta kontakt med drabbade människor och att motivera dem till att söka professionell hjälp. Dessutom ser man resultat även när det gäller omgivningens attityder gentemot personer med psykisk ohälsa och suicidtankar. Att våga lyfta de här frågorna är en nyckelåtgärd för att minska problemet.

Kontakt

Paula Claesson

Säkerhetssamordnare
-tom, Kris och beredskap
Telefon: 072-579 30 01
paula.claesson@raddningstjansten.com

Senast uppdaterad 2017-10-12

Synpunkt Vetlanda