Vetlanda
Huvudmeny
Lyssna

Miljö- och byggförvaltning

Miljö- och byggförvaltningen bedriver på uppdrag av miljö- och byggnämnden tillsyn inom områdena hälsoskydd, livsmedel, miljöskydd och bygglov.

Myndighetsutövning

Myndighetsutövning innefattar att informera om rättigheter och skyldigheter enligt aktuella lagar, ta fram och dokumentera uppgifter och fatta beslut.

Miljö- och byggnämnden har gett handläggande tjänsteman rätt att fatta vissa beslut, detta regleras i delegationsordningen.

Miljö- och byggnämndens kostnader för myndighetsutövning ska så långt som möjligt täckas av avgifter.

Verksamhetsplan

Varje år beslutar miljö- och byggnämnden om en verksamhetsplan för nämndens och förvaltningens arbete.

Information

Miljö- och byggförvaltningen är kommunens resurs- och serviceorgan inom områdena hälsoskydd, livsmedel, miljöskydd och bygglov. Vi ger information till allmänheten, näringslivet och andra myndigheter.

Hälsoskydd

Hälsoskydd omfattar exempelvis avloppsrening där man strävar efter att hindra smittspridning från avloppsvattnet. Andra områden som bland annat ingår i hälsoskyddet är buller, ventilation, fukt, mögel och vedeldning.

Renhållning

Enligt renhållningsordningen ska alla ha sophämtning. Detta görs för att förhindra smittspridning och förorening av miljön. Insamlade sopor sorteras och återvinns då det är möjligt, för att på bästa sätt spara på jordens resurser.

Livsmedel

Tillsyn av livsmedel sker för att undvika risker med all typ av mat, både den på restauranger och den i butiker. Man ska kunna lita på att den mat som säljs är säker och att man slipper matförgiftning. Livsmedlens ursprung ska också kunna visas, hela kedjan ner till bonden och vilket land livsmedlet kommer ifrån.

Miljöskydd

Inom miljöskyddet arbetar man för att minska mängden föroreningar som sprids till luft, mark och vatten samt för att förebygga att föroreningar kommer ut i naturen vid till exempel kemikalieolyckor. Även energi- och resursbesparing är en del av miljöskyddet.

Bygglov

Om du ska bygga nytt, bygga till eller bygga om krävs bygglov eller bygganmälan. Det krävs även bygglov för att ändra verksamhet i en befintlig byggnad. Lovet tar bland annat hänsyn till miljö- och hälsofrågor.

Kontakt

Eva-Lott Karlsson

Eva-Lott Karlsson

Miljö- och byggchef
MoB Förvaltningschef, Miljö och byggförvaltning
Telefon: 0383-971 87, 070-586 71 87
evalott.karlsson@vetlanda.se

Senast uppdaterad 2017-05-18

Synpunkt Vetlanda