Vetlanda
Huvudmeny
Lyssna

Socialförvaltning

Socialförvaltningen arbetar för att de barn, ungdomar och vuxna som är i behov av hjälp på olika sätt ska få det. Det kan gälla råd och stödinsatser, hjälp vid missbruksproblem, försörjningsstöd, våld i nära relationer. Socialförvaltningen har även ansvar för ensamkommande barn som kommer till Vetlanda.

Socialförvaltningens verksamhet styrs av socialtjänstlagen. Socialtjänstlagen berör människor i alla åldrar och i olika skeden av livet. Socialförvaltningen är indelad i tre sektioner samt en administrativ avdelning.

Vuxensektionen

Vuxensektionen ger stöd till vuxna, det vill säga 18 år och äldre. Uppdraget är att utreda ansökningar och anmälningar om rätt till bistånd i form av försörjningsstöd (socialbidrag), vård och behandling för missbruk och våld i nära relationer.

Vuxensektionen arbetar även förebyggande med bland annat information och uppsökande verksamhet för att sprida kunskap om skadeverkningar av alkohol och andra beroendeframkallande droger och möjligheter till hjälp.

Familjesektionen

När barn och ungdomar mår dåligt aktualiseras ärenden på olika sätt. I vissa fall hör familjen själv av sig eller tar andra myndigheter eller enskilda personer kontakt med oss. Familjesektionen utreder barns behov och beviljar insatser till barn och deras familjer. Familjesektionen följer även upp hur barn och ungdomar har det i familjehem eller HVB-hem för ensamkommande barn. Familjesektionen rekryterar, och ger stöd till, familjehem, kontaktfamiljer och kontaktpersoner.

Familjesektionen arbetar även förebyggande genom bland annat fältsekreterare och stöd till föräldrar i form av föräldrastödsutbildningen COPE.

Sektionen för ensamkommande barn

Sektionen för ensamkommande barn har ansvarar att ge praktisk omvårdnad och stöd till de ensamkommande barnen. Sektionen ansvarar för kommunens HVB-hem för ensamkommande barn samt stöd i tränings- och utslusslägenheter.

Kontakt

Anders Saldner

Anders Saldner

Socialchef
SO Förvaltningschef, Socialförvaltning
Telefon: 0383-971 01, 070-549 71 01
anders.saldner@vetlanda.se

Senast uppdaterad 2017-09-01

Synpunkt Vetlanda