Vetlanda
Huvudmeny
Lyssna

Revisorer

Kommunens revisorer är valda av kommunfullmäktige för perioden 2015-2018.

I uppdraget ingår att:

 • granska om av kommunfullmäktige beslutad verksamhet genomförs på ett ändamålsenligt och kostnadseffektivt sätt
 • granska om redovisningen är rättvisande och den interna kontrollen i kommunen är tillräcklig
 • till kommunfullmäktige redogöra för resultatet av granskningsarbetet i form av granskningsrapporter och en årlig revisionsberättelse
 • uttala sig om ansvarsfrihet för styrelse och nämnder samt rikta eventuella anmärkningar mot dessa
 • revisionen ska bedöma om resultatet i delårsrapport och årsredovisning är förenligt med de mål som kommunfullmäktige beslutat. Gäller både finansiella mål och verksamhetsmål.

Genomförande:

 • Kommunallagen och "God revisionssed i kommunal verksamhet" är vägledande för revisorernas arbete.
 • Vid genomförandet av uppdraget är revisorerna oberoende, vilket innebär att man självständigt väljer vad som ska granskas och man självständigt väljer angreppssätt, metoder och sakkunniga för granskningens genomförande
 • revisorerna gör självständigt analyser och bedömningar som redovisas

Mandatperiodens verksamhet

Genom upphandlingsförfarande enligt LOU - Lagen om offentlig upphandling - har Ernst & Young AB antagits som leverantör av konsulttjänster inom revisionsområdet , det vill säga att biträda kommunens valda revisorer för avtalstiden 1 januari 2015 till och med 31 december 2017.

I revisionsarbetet ingår revisionstjänster avseende:

 • Vetlanda kommun
 • Vetlanda kommuns kommunala bolag och stiftelser
 • Höglandets kommunalförbund
 • Höglandets räddningstjänstförbund

Löpande sker bevakning av väsentliga händelser inom styrelser och nämnder av revisorerna. Detta sker till exempel genom direkta kontakter med nämnderna, genom protokollsbevakning och andra handlingar som delges revisorerna eller som revisorerna ber om tillgång till. Ett annat sätt är att närvara vid sammanträden.

Kontakt

Kjell Gunnarsson

Kjell Gunnarsson

Kommunrevisor
Ordförande kommunrevisionen
Telefon: 0383-910 77, 070-527 65 27
Kjell.Gunnarsson@vetlanda.se

Senast uppdaterad 2017-09-08

Synpunkt Vetlanda