Vetlanda
Huvudmeny
Lyssna

Kommunens uppdrag och mål

Kommunfullmäktiges tre uppdrag kan sammanfattas i nyckelorden demokrati, välfärd och tillväxt. För att fullfölja uppdraget finns fem mål.

Demokrati

Demokrati handlar både om att medborgare ska ha inflytande och att politiken kan samlas kring beslut i viktiga vägvalsfrågor. Demokrati betyder både medinflytande och att få något gjort.

Välfärd

Kommunens del av det offentliga och lagstadgade välfärdsuppdraget att ge en god service av hög kvalitet inom skola, socialtjänst samt vård och omsorg, men också inom frivilliga områden som t ex kultur- och fritidssektorerna.

Tillväxt

Kommunen ska långsiktigt arbeta för en positiv utveckling av platsen Vetlanda. Tillväxt är inte bara kvantitet och ekonomi utan också ”mänskligt växande” och personlig utveckling.

Samspel demokrati-välfärd-tillväxt

Långsiktiga positiva samhälseffekter som resulterar i en balanserad och stabil tillväxt av invånare, arbetstillfällen och skatteunderlag är syftet med målen. En dialog med medborgare och medarbetare dessa frågor ger förutsättningar för bredare beslutsunderlag och ökad acceptans för fattade beslut.

Att skapa en positiv framtidsbild av Vetlanda hos var och en är en utmaning. Invånare och medarbetare som är nöjda, trivs och talar väl om Vetlanda är ett mål i sig och dessutom den bästa marknadsföringen!

Fullmäktiges mål

För kunna fullfölja uppdraget och leva upp till visionen finns fem mål formulerade för mandatperioden 2015-2018. Målen är indelade i fyra sektorer:

  1. Attraktiv kommun
  2. Välfärd
  3. Samhällsbyggnad och näringsliv
  4. Organisation och resurshushållning

Mål på olika nivåer

Våra övergripande mål är mätbara och är beslutade av kommunfullmäktige. Målen berör nämnderna i varierande utsträckning. Respektive nämnd tar fram mål som är kopplade till kommunfullmäktiges mål, men också mål som är specifika för nämnden. Verksamheterna utformar i sin tur mål utifrån samma princip.

De övergripande målen visar de politiska prioriteringarna för mandatperioden 2015-2018. Uppföljning av målen görs regelbundet via mätningar och i halvårs- och helårsbokslut.

Kontakt

Magnus Färjhage

Magnus Färjhage

Kommunchef
Kommunkansli, Kommunledningsförvaltning
Telefon: 0383-971 59, 070-234 65 58
magnus.farjhage@vetlanda.se

Senast uppdaterad 2017-05-18

Synpunkt Vetlanda