Vetlanda
Huvudmeny
Lyssna

Ärendelista kommunfullmäktige

Ärendelista vid sammanträde med kommunfullmäktige onsdagen den 
15 november 2017 klockan 18.30 i kommunfullmäktiges sessionssal.

Sammanträdet direktsänds via webb-TV. 

Allmänhetens frågestund

Före sammanträdet hålls även en frågestund där allmänheten inbjuds att ställa frågor om kommunens verksamhet till kommunfullmäktiges ledamöter.

Frågor ska lämnas in till kommunkansliet eller till fullmäktiges ordförande senast måndag klockan 12.00 samma vecka som fullmäktigesammanträdet. Frågeställaren kan antingen själv läsa upp sin fråga eller få den presenterad av presidiet via den tekniska utrustningen. Frågeställaren måste dock närvara när frågan besvaras.

Efter att ett svar lämnats begränsas antalet anföranden til två anföranden om längst två minuter per talare.

Ärenden

 1. Delgivningar
 2. Motioner
 3. Avsägelser
 4. Interpellationer
 5. Frågor
 6. Allmänhetens frågestund
 7. Information från Höglandets samordningsförbund
 8. Rapport från vård- och omsorgsnämnden om ej verkställda beslut
 9. Tillsyn enligt lagen om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare
 10. Digital nämndadministration
 11. Delårsbokslut per den 30 juni 2017 - Höglandets kommunalförbund
 12. Svar på interpellation om vård- och omsorgsnämndens ekonomi
 13. Justering i kommunfullmäktiges budgetbeslut 2017-06-21, § 69
 14. Valärenden

Kontakt

Kristina Odelberg

Kristina Odelberg

Administrativ chef
Kommunkansli, Kommunledningsförvaltning
Telefon: 0383-971 64
Kristina.Odelberg@vetlanda.se

Senast uppdaterad 2017-11-16

Synpunkt Vetlanda