Vetlanda
Huvudmeny
Lyssna

Offentlighetsprincipen

Offentlighetsprincipen innebär att allmänheten och massmedierna - tidningar, radio och TV - ska ha insyn i kommunernas verksamhet.

Offentlighetsprincipen kommer till uttryck på olika sätt:

 • vem som helst får läsa myndigheternas allmänna och offentliga handlingar.
 • tjänstemän och andra som arbetar i kommunen har rätt att berätta vad de vet för utomstående.
 • tjänstemän har också speciella möjligheter att lämna uppgifter till massmedia.

Handlingsoffentlighet

I princip har alla, svenska medborgare och utlänningar, rätt att läsa de handlingar som finns hos myndigheterna. Denna rätt begränsas dock på två sätt:

 • Allmänheten har bara rätt att läsa sådana handlingar som betecknas som allmänna handlingar.
 • En del allmänna handlingar är hemliga.

Vad är en allmän handling?

En handling kan beskrivas som någonting som innehåller information av något slag. Vanligen är det brev, protokoll, beslutsunderlag och beslut. Men det kan också handla om fakturor, bokföring, e-post, video- eller bandupptagningar till exempel.

En kommunal handling kan vara allmän, eller inte allmän. De handlingar som inte är allmänna är till exempel tjänstemännens interna arbetsmaterial.

Allmänna handlingar kan i sin tur vara offentliga eller sekretessbelagda, det vill säga hemliga. Enligt lagen är en handling allmän när den har inkommit till kommunen eller har upprättats och förvaras där.

Vilka handlingar får hållas hemliga?

Allmänna handlingar får i vissa fall hållas hemliga, nämligen då de skyddar följande intressen:

 • rikets säkerhet eller dess förhållande till annan stat eller mellanfolklig organisation
 • rikets centrala finanspolitik, penningpolitik eller valutapolitik
 • myndigheters verksamhet för inspektion, kontroll eller annan tillsyn
 • intresset att förebygga eller beivra brott
 • det allmännas ekonomiska intresse
 • skyddet för enskilds personliga eller ekonomiska förhållanden
 • intresset att bevara djur- eller växtart

Vad innebär sekretess?

I dagligt tal säger vi "hemliga handlingar", när vi menar sekretessbelagda handlingar. Syftet med sekretessen kan till exempel vara att skydda uppgifter om enskilda människors personliga förhållanden.
En särskild lag, offentlighets- och sekretesslagen, reglerar vilka uppgifter som är sekretessbelagda. Det innebär att kommunen, med stöd av lagen, avgör vad som ska sekretessbeläggas. Så om du skickar ett brev till kommunen och skriver "hemligt", "förtroligt" eller "konfidentiellt" på brevet blir det ändå inte sekretessbelagt, om inte lagen medger det.

Var finns handlingarna?

Kommunen (och alla andra offentliga förvaltningar) måste registrera, förvara och arkivera sina allmänna handlingar. De ska hållas ordnade, så att man lätt kan hitta det man söker. Du kan läsa handlingarna på stället och sedan lämna tillbaka dem. Du kan också skriva av dem eller be att få kopior och ta med dig mot kopieringsavgift.

Kan jag få handlingar via e-post?

Kommunen är inte skyldig att lämna ut handlingar via e-post.

Du får vara anonym

Enligt lagen behöver du inte tala om vem du är när du vill ha allmänna, offentliga handlingar. Du behöver inte heller berätta varför du vill ha handlingarna. Ingen har rätt att fråga dig om detta.

Du kan klaga

Om du nekas att ta del av en handling, ska du enligt lagen få ett skriftligt besked om detta. Om du då anser att kommunen har gjort fel, har du möjlighet att överklaga beslutet hos kammarrätten. Om du tycker att utlämnandet av handlingen tar för lång tid, kan du klaga hos Justitieombudsmannen.

Om du själv skriver till kommunen

Även all din egen korrespondens (brev, fax, e-post och så vidare) med kommunen kan bli en allmän handling, som kan läsas av andra.

Kontakt

Kristina Odelberg

Kristina Odelberg

Administrativ chef
Kommunkansli, Kommunledningsförvaltning
Telefon: 0383-971 64
Kristina.Odelberg@vetlanda.se

Senast uppdaterad 2017-05-18

Synpunkt Vetlanda