Kontakt
Dela
Lyssna
Vetlanda
Kontakt
Dela
Lyssna

Ärendelista kommunfullmäktige

Ärendelista vid sammanträde med kommunfullmäktige onsdagen den 16 maj 2018 klockan 18.30 i Korsberga bygdegård.

Sammanträdet direktsänds via webb-TV

Allmänhetens frågestund

Före sammanträdet hålls även en frågestund där allmänheten inbjuds att ställa frågor om kommunens verksamhet till kommunfullmäktiges ledamöter.

Frågor ska lämnas in till kommunkansliet eller till fullmäktiges ordförande senast måndag klockan 12 samma vecka som fullmäktigesammanträdet. Frågeställaren kan antingen själv läsa upp sin fråga eller få den presenterad av presidiet via den tekniska utrustningen. Frågeställaren måste dock närvara när frågan besvaras.

Ärenden

 1. Delgivningar
 2. Motioner
 3. Avsägelser
 4. Interpellationer
 5. Frågor
 6. Allmänhetens frågestund
 7. Information från Korberga samhällsförening
 8. Omvärldsanalys
 9. Rapport från socialnämnden om ej verkställda beslut
 10. Årsredovisning 2017 för Vetlanda kommunöppnas i nytt fönster
 11. Yttrande från revisionen angående årsredovisningen
 12. Beviljande av ansvarsfrihet
 13. Reviderade ägardirektiv för Vetlanda Stadshus AB, Njudungs Energi Vetlanda AB, Witalabostäder AB och AB Vetlanda Industrilokaler
 14. Bolagsordning, ägardirektiv och aktieägaravtal - Kommunassurans Syd Försäkrings AB
 15. Länsövergripande överenskommelse om samverkan för barns- och ungas psykiska, sociala och fysiska hälsa med giltighet 2017-10-31 t.o.m.
  2018-12-31
 16. Gemensam överförmyndarnämnd
 17. Parkeringsnorm för Vetlanda tätort
 18. Redovisning för ej slutförda motioner
 19. Valärende