Kontakt
Dela
Lyssna
Vetlanda
Kontakt
Dela
Lyssna

Nämnder i Vetlanda

I Vetlanda finns sju nämnder förutom kommunstyrelsen. Varje nämnd utses av kommunfullmäktige och har ett eget verksamhetsområde.

Barn- och utbildningsnämnden

Barn- och utbildningsnämnden ansvarar för förskola, grundskola, grundsärskola, fritidshem, musikskola, gymnasieskola, gymnasiesärskola samt utbildning och vägledning för vuxna.

Nämnden består av nio ledamöter och nio ersättare. Det finns också kontaktpolitiker för förskolor och skoloröppnas i nytt fönster som ett stöd till förskolechefer och rektorsteam.

Mötestider

Datum för barn- och utbildningsnämndens möten 2018:

 • 6 februari
 • 6 mars
 • 10 april
 • 8 maj
 • 5 juni
 • 4 september
 • 2 oktober
 • 6 november
 • 4 december

Ärendelista

Ärendelistan publiceras cirka en vecka före sammanträdet.

Protokoll

Protokoll 2018

Protokoll 2017

Protokoll 2016

Protokoll 2015

Protokoll 2014

Protokoll 2013

Vill du veta mer?

Kontakta Jonas Gunnarsson, jonas.gunnarsson@vetlanda.se, telefon 0383-972 79, 072-244 87 47.

Kultur- och fritidsnämnden

Kultur- och fritidsnämnden ansvarar för frågor inom kultur, fritid och idrott. Nämnden består av sju ledamöter och sju ersättare.

Mötestider

Datum för kultur- och fritidsnämndens möten 2018

 • 23 januari
 • 20 februari
 • 20 mars
 • 17 april
 • 22 maj
 • 19 juni
 • 21 augusti
 • 18 september
 • 16 oktober
 • 13 november
 • 11 december

Ärendelista

 • Ärendelista för kultur- och fritidsnämnden 22 maj

  Ärendelista vid möte med kultur- och fritidsnämnden, tisdagen den 22 maj 2018 klockan 15.30

  Offentliga ärenden
  1. Delgivningar
  2. Redovisning - Synpunkt Vetlanda
  3. Ledarpris 2018
  4. Kulturpris 2018
  5. Utbildningsstipendiuim 2018
  6. Redovisning av utbildningsstipendium 2017
  7. Bidrag till studieförbunden 2018
  8. Bidragsansökan - Höglandets Strokeförening
  9. Protokollsutdrag
  10. Övrigt

Protokoll

Protokoll 2018

Protokoll 2017

Protokoll 2016

Protokoll 2015

Protokoll 2014

Protokoll 2013

Vill du veta mer?

Kontakta Anneli Bergström, anneli.bergstrom@vetlanda.se, telefon 0383-974 59.

Miljö- och byggnämnden

Miljö- och byggnämnden ansvarar för tillsyn inom områdena hälsoskydd, livsmedel, miljöskydd och bygglov.

Nämnden består av sju ledamöter och tre ersättare.

Mötestider

Datum för miljö- och byggnämndens möten 2018:

 • 30 januari
 • 6 mars
 • 3 april
 • 2 maj
 • 5 juni
 • 3 juli
 • 4 september
 • 2 oktober
 • 6 november
 • 4 december

Ärendelista

Föredragslista vid sammanträde med miljö- och byggnämnden, tisdagen den 2 maj 2018, klockan 13.30 i Hexagon.

Ärenden

 1. Val av justerare
 2. Förslag till indexuppräkning av grundavgift och timavgift
 3. Förslag till dataskyddsombud för miljö- och byggnämnden
 4. Ansökan om uppskov för förbud att släppa ut avloppsvatten
 5. Förslag till förbud vid vite att släppa ut avloppsvatten från den 1 maj 2019
 6. Förslag till förbud vid vite att släppa ut avloppsvatten från den 1 november 2018
 7. Förslag till förbud vid vite att släppa ut avloppsvatten från den 1 maj 2019
 8. Förslag till förbud vid vite att släppa ut avloppsvatten från den 1 november 2018
 9. Förslag på miljösanktionsavgift för cistern
 10. Ansökan om tidsbegränsat bygglov för arbetsbodar
 11. Förslag till beslut angående energiberäkning
 12. Begäran om utdömande om vite
 13. Delgivningar

Protokoll

Protokoll 2018

Protokoll 2017

Protokoll 2016

Protokoll 2015

Protokoll 2014

Protokoll 2013

Vill du veta mer?

Kontakta Ulrika Lövfors, ulrika.lovfors@vetlanda.se, telefon 0383-971 03.

Socialnämnden

Socialnämnden ansvarar för frågor inom individ- och familjeomsorg (med undantag för äldre- och handikappomsorg). Inom socialnämndens ansvar finns också integrationsfrågor, arbetsmarknadsfrågor, missbruksvård samt stöd till barn, unga och vuxna som far illa.

Nämnden består av sju ledamöter och tre ersättare.

Mötestider

Datum för socialnämndens möten 2018:

Individnämnd

 • 9 januari
 • 13 februari
 • 13 mars
 • 10 april
 • 8 maj
 • 12 juni
 • 14 augusti
 • 11 september
 • 9 oktober
 • 13 november
 • 11 december

Allmän nämnd

 • 23 januari
 • 27 februari
 • 27 mars
 • 24 april
 • 22 maj
 • 26 juni
 • 28 augusti
 • 25 september
 • 23 oktober
 • 27 november
 • 11 december

Ärendelista

Ärendelista vid sammanträde med socialnämnden onsdag 28 februari, klockan 9.00 i sammanträdesrum 1, Vetlanda bibliotek.

Ärenden

 1. Val av justeringsperson
 2. Socialnämndens analysdagar 2018
 3. Redovisning av månadsstatistik december månad 2017
 4. Redovisning av månadsstatistik januari månad 2018
 5. Förvaltningsinformation
 6. Delgivningar
 7. Sekretessärenden
 8. Ev. övriga ärende

Protokoll

Protokoll 2018

Protokoll 2017

Protokoll 2016

Protokoll 2015

Protokoll 2014

Protokoll 2013

Vill du veta mer?

Kontakta Marie Willysdotter Wennerberg, marie.willysdotter-wennerberg@vetlanda.se, telefon 0383-972 55, 072-727 98 80.

Tekniska nämnden

Tekniska nämnden ansvarar bland annat för utveckling och underhåll kommunens mark, byggnader, gator, parker och anläggningar. 

Nämnden består av nio ledamöter och nio ersättare.

Mötestider

Datum för tekniska nämndens möten 2018:

 • 25 januari
 • 22 februari
 • 22 mars
 • 19 april
 • 24 maj
 • 28 juni
 • 30 augusti
 • 27 september
 • 25 oktober
 • 22 november
 • 20 december

Ärendelista

Ärendelista vid möte med tekniska nämnden, torsdagen den 24 maj 2018, klockan 14.00.

Ärenden

 1. Föregående protokoll
 2. Prognos
 3. Information från budgetberedningen
 4. Dataskyddsombud för tekniska nämnden
 5. Parkeringstider, Delfin
 6. Kontrollavgifter
 7. Ändrad avgift för felparkering
 8. Pågående projekt
 9. Delgivningar
 10. Delgivningar kommundelsråd
 11. Övriga frågor

Protokoll

Protokoll 2018

Protokoll 2017

Protokoll 2016

Protokoll 2015

Protokoll 2014

Protokoll 2013

Vill du veta mer?

Kontakta Jessica Karlsson, Jessica.Karlsson@vetlanda.se, telefon 0383-973 03.

Valnämnden

Valnämnden ansvarar för att genomföra allmänna val till riksdag, kommunfullmäktige och landstingsfullmäktige, val till Europaparlamentet samt folkomröstningar.

Nämnden består av sju ledamöter och sju ersättare. Ordförande heter Rolf Forsén (S), förste vice ordförande heter Lars Inge Lundgren (VF) och andre vice ordförande heter Lena Åhrén (M).

Vill du veta mer?

Kontakta Rolf Forsén, rolf.forsen@vetlanda.se

Vård- och omsorgsnämnden

Vård- och omsorgsnämnden ansvarar bland annat för frågor inom äldreboenden, hemtjänst, hemsjukvård, dagcentraler, anhörigstöd och rehabilitering.

Nämnden består av nio ledamöter och nio ersättare. Det finns också kontaktpolitiker inom vård och omsorgöppnas i nytt fönster som ett stöd till förvaltningens områdeschefer.

Mötestider

Datum för vård- och omsorgsnämndens möten 2018:

 • 25 januari
 • 22 februari
 • 22 mars + allmänhetens frågestund
 • 26 april
 • 24 maj + allmänhetens frågestund
 • 14 juni
 • 30 augusti
 • 27 september + allmänhetens frågestund
 • 25 oktober
 • 22 november + allmänhetens frågestund
 • 13 december

Ärendelista

Ärendelista vid möte med vård- och omsorgsnämnden, torsdagen den 24 maj kl. 13.30.

Allmänheten inbjuds till frågestund k. 17-18 i Hörsalen, Biblioteket.

Ärenden

 1. Upprop
 2. Val av justeringsperson
 3. Fastställande av dagordning/ärenden
 4. Delgivningar/beslut/meddelanden
 5. Anmälan av protokoll
 6. Kvalitet och lärande VO 2018, redovisnig av hållplats 2: Utbildning och kompetens
 7. Föreningsbidrag vård och omsorg 2018
 8. Rapportering av ej verkställda beslut VO kvartal 1 2018
 9. Kontaktpolitiker - information från kontaktpolitikerbesök m.m.
 10. Information från förvaltningen
 11. Reducering av boendeplatser på Vilan
 12. Bokslutsprognos VO per april 2018
 13. Budget 2019 VO
 14. Anmälan av delegationsbeslut
 15. Eventuella övriga ärenden/frågor/information

Protokoll

Protokoll 2018

Protokoll 2017

Protokoll 2016

Protokoll 2015

Protokoll 2014

Protokoll 2013

Vill du veta mer?

Kontakta Monica Danielsson, monica.danielsson@vetlanda.se, telefon 0383-972 03, 072-143 23 91.