Vetlanda
Huvudmeny
Lyssna

Överklaga beslut

Om du vill klaga på ett kommunalt beslut är det viktigt att veta att man skiljer på om det var rätt av kommunen att fatta beslutet (kommunalbesvär) eller om man tycker att själva beslutet är fel (förvaltningsbesvär).

Kommunalbesvär

Även kallat laglighetsprövning. Handlar om beslutet tillkommit på rätt sätt, om beslutet innebär att kommunen överskridit sina befogenheter och så vidare. Sådana besvär får bara göras av en kommunmedlem. Ett kommunalbesvär ska lämnas in till Förvaltningsrätten i Jönköping inom tre veckor från det att det färdiga protokollet anslagits på kommunens anslagstavla. Kommunens anslagstavla finns i stadshusentrén.

Förvaltningsbesvär

Kan göras av den som berörs av beslutet. Prövningen vid förvaltningsbesvär är fullständig och alltså inte begränsad till lagligheten av det överklagade beslutet.

Som exempel på kommunala beslut som kan överklagas genom förvaltningsbesvär kan nämnas beslut om byggnadslov, socialt bistånd och dispens från kommunens sophämtning. Ett överklagande av kommunens beslut ska lämnas inom tre veckor till den förvaltning som fattat beslutet.

Så här överklagar du ett beslut

Ett beslut fattats av någon av kommunens nämnder kan överklagas skriftligt till Förvaltningsrätten i Jönköping. Överklagan ska dock lämnas eller skickas till den nämnd som fattat beslutet det vill säga berörd nämnd i Vetlanda kommun. 

Tala om vilket beslut du överklagar genom att till exempel ange nämnd/beslutsfattare eller paragraf i protokollet. Ange också varför du anser att beslutet är oriktigt och vilken ändring du vill ha. Bifoga handlingar eller annat som du anser stöder din uppfattning. Underteckna skrivelsen och uppge namn, personnummer, postadress och telefonnummer. 

Har ditt överklagande kommit in i rätt tid, kommer handlingarna att skickas vidare till Förvaltningsrätten i Jönköping, om nämnden/beslutsfattaren inte själv ändrar beslutet på det sätt du har begärt. 

Kontakt

Kristina Odelberg

Kristina Odelberg

Administrativ chef
Kommunkansli, Kommunledningsförvaltning
Telefon: 0383-971 64
Kristina.Odelberg@vetlanda.se

Senast uppdaterad 2017-05-18

Synpunkt Vetlanda